Kollektivavtal för asfaltbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 11/2010
Delgivningsdatum: 14.10.2010
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Infra rf
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 20.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 11 / 2010
Delgivningsdatum 14.10.2010
Dnr 11013

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för asfaltbranschen

Undertecknat 19.4.2010
Ikraftträdelse 19.4.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Infra rf

Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för asfaltbranschen är riksomfattande. Enligt kollektivavtalets bestämmelser om tillämpningsområde gäller avtalet arbete inom asfaltbranschen och det tillämpas på anställningsförhållanden mellan Infra rf:s medlemmar och dessas arbetstagare med undantag av sådana arbeten som medlemmarna låter utföra som berörs av kollektivavtalet för anläggnings-branschen.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Infra rf har uppgett att det har 12 medlemsföretag inom avtalets tillämpningsområde och dessa har 2100 anställda som berörs av avtalet.

Byggnadsförbundet har uppgett att förbundet har 1347 medlemmar som arbetar inom asfaltbranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av till buds stående statistiker framgår inte det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för asfaltbranschen. Infra har uppskattat att litet mindre än 2 200 arbetstagare arbetar inom branschen. Byggnadsförbundet har ansett att Infras uppskattning är ungefär korrekt. Vid avsaknad av annan tillförlitlig utredning uppskattar nämnden att mindre än 2200 arbetstagare arbetar inom branschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för asfaltbranschen (litet mindre än 2200) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (2100) kan man konstatera att kollektivavtalet för asfaltbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för asfaltbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med den 19.4.2010 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Kari-Pekka Tiitinen

Föredragande Anne Vänskä

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen
medlemmen Nina Hotti

Föredragande Anne Vänskä, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.