Kollektivavtal som gäller nöjes-, tema- och äventyrsparker

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2010
Delgivningsdatum: 01.09.2010
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2010
Delgivningsdatum 1.9.2010
Dnr 11077

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för nöjes-, tema- och äventyrsparker

Undertecknat 26.4.2010
Ikraftträdande 1.4.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker på arbetstagare som arbetar på nöjes-, tema- och äventyrsparker på fasta verksamhetsställen.

Avtalet gäller arbetstagare som lyder under arbetstidslagen.

Kollektivavtalet gäller inte personer i företagsledningen såsom verkställande direktörer, biträdande direktörer, kontorschefer, chefer för självständiga avdelningar och motsvarande som representerar arbetsgivaren när man bestämmer om arbets- och lönevillkor för anställda som berörs av kollektivavtalet.

Avtalet tillämpas inte på sådana unga arbetstagare som får arbeta endast med stöd av dispens från regionförvaltningsverket på det sätt som föreskrivs i 15 § i lagen om unga arbetstagare. Sådana arbetstagare är personer som avses i 2 § i lagen om unga arbetstagare, som med stöd av dispens får arbeta tillfälligt som aktörer eller assistenter i konstnärliga eller kulturella föreställningar eller vid liknande evenemang.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa har uppgett att föreningen har 17 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Dessa har omkring 250 ordinarie anställda och omkring 2000 säsongarbetare som berörs av avtalet.

Servicefacket PAM har uppgett att det har 106 medlemmar i arbete inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetar 323 anställda i nöjes- och temaparker.

Eftersom kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker inte tillämpas på personer i företagsledningen, kan antalet arbetstagare inom hela branschen uppskattas vara omkring 300.

Sysselsättningsstatistiken uppgörs enligt läget inom branscherna vid årsskiftet. Beroende på nöjes-, tema- och äventyrsparkernas karaktär kan man anta att största delen av säsongarbetare saknas i sysselsättnings-statistiken. Statistiken beskriver så i huvudsak antalet ordinarie arbetstagare. Eftersom antalet säsongarbetare inom hela branschen inte kan utredas på basis av tillgängliga statistiker, måste kollektivavtalets representativitet uppskattas på basis av antalet ordinarie anställda inom branschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker (ca 300) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 250) kan man konstatera att kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med den 1.4.2010 då kollektivavtalet har trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogad besvärsanvisning.

Ordförande Kari-Pekka Tiitinen

Föredragande Anne Vänskä

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen
medlemmen Nina Hotti

Föredragande: Anne Vänskä, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.