Kollektivavtal för högre tjänstemän i energibranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 3/2009
Delgivningsdatum: 29.01.2009
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Energiindustri rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 19.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 3/2009
Delgivningsdatum 29.1.2009
Dnr 10808

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän i energibranschen

Undertecknat 12.11.2007
Ikraftträdande 21.10.2007

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Finsk Energiindustri rf

Arbetstagare: De Högre Tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i energibranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller avtalet högre tjänstemän anställda hos Finsk Energiindustri rf:s medlemsföretag.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finsk Energiindustri har uppgett att dess 180 medlemsföretag har 2400 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

De Högre Tjänstemännen YTN har uppgett att det har ca 2700 högre tjänstemän inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det har ingåtts tre kollektivavtal inom energiindustrins privata sektor. I branschen finns egna kollektivavtal för anställda i arbetstagarställning, tjänstemän och högre tjänstemän.

De personer som i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik införts som anställda i branschen för försörjning av el, gas och värme utgör enligt inlämnade uppgifter en central del av totalantalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalen för energiindustrin. Enligt sysselsättningsstatistik 2005 arbetade sammanlagt 12862 anställda inom den privata och kommunala sektorn i den nämnda branschen. Kollektivavtalet tillämpas endast på anställda inom den privata sektorn. Enligt Statistikcentralens lönestatistik över den offentliga sektorn 2007 är 1348 personer anställda inom branschen för kommunal försörjning av el, gas och värme, och därmed kan man uppskatta att ca 11500 personer är anställda inom försörjning av el, gas och värme inom den privata sektorn.

En del av de anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde har införts i statistik för andra branscher än försörjning av el, gas och värme. Kollektivavtalet tillämpas på flera sådana medlemsföretag i Finsk Energiindustri rf vars huvudsakliga bransch inte är försörjning av el, gas och värme utan till exempel uppförande av broar, tunnlar, elektriska linjer m.m., installation av elledningar och -materiel eller juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och holdingverksamhet. Enligt de uppgifter som man fått av personalantalet på dessa medlemsföretag i Finsk Energiförsörjning rf kan man uppskatta, att totalt ca 4000 anställda arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde på företag som huvudsakligen bedriver någon annan verksamhet än försörjning av el, gas och värme. Då dessa anställda medräknas kan totalantalet personer anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalen för energiindustrin uppskattas uppgå till ca 15500. I antalet ingår arbetstagare, tjänstemän och högre tjänstemän.

Av Finsk Energiindustri rf:s redogörelse framgår att ca 42 procent av alla anställda på dess medlemsföretag arbetar i arbetstagarställning, 37 procent i tjänstemansställning och 21 procent i högre tjänstemansställning. Nämnden för fastställande anser att det är sannolikt att de anställda i hela branschen fördelas mellan grupperna i samma förhållande. På dessa grunder kan man uppskatta att antalet anställda i sådant arbete som avses i kollektivavtalet för högre tjänstemän i energibranschen uppgår till ca 21 procent av totalantalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalen (15500), dvs. till ca 3200 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för högre tjänstemän i energibranschen (ca 3200) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (2400) kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän i energibranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän i energibranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 21.10.2007 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Antti Posio

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens vice ordförande Antti Posio
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
ersättaren Päivi Romanov

Föredragande: Ari Pulkkinen, tel. 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.