Kollektivavtal för skidcenterbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 37/2008
Delgivningsdatum: 18.12.2008
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 19.12.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 37/2008
Delgivningsdatum 18.12.2008
Dnr 10784

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för skidcenterbranschen

Undertecknat 24.10.2007
Ikraftträdande 1.10.2007

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf

Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för skidcenterbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas avtalet på arbetstagare och tjänstemän anställda i företag som verkar i skidcenterbranschen. Avtalet gäller inte personer i företagets ledning.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet för skidcenterbranschen som upphörde att gälla 30.9.2007. I stället för Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf avtalsparten i det tidigare avtalet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har uppgett att det har 35 medlemsföretag som verkar i skidcenterbranschen och dessa företag har 525 anställda. Antalet innehåller även säsonganställda som har konverterats till heltidsanställda på årsnivå.

Servicefacket rf har uppgett att 248 av dess medlemmar är anställda i skidcenterbranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare på skidcentrer inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys (Finlands skidcenterförening) har utrett skidcentrers marknadsandelar under säsongen 2007-2008. De tio största skidcentrerna svarar för ca 78 procent av försäljningen på alla skidcentrer. Åtta utav de tio största skidcentrerna har organiserat sig i Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf. Dessa åtta skidcentrers marknadsandel uppgår till ca 65 procent. Då man tar hänsyn till att utöver dessa åtta skidcentrer även 27 andra skidcenterföretag hör till Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, är de organiserade skidcentrernas marknadsandel av försäljningen på alla skidcentrer klart över 50 procent. På basis därav kan man anta att klart över hälften av arbetstagare i branschen är anställda hos organiserade arbetsgivare.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för skidcenterbranschen och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal kan man konstatera att kollektivavtalet för skidcenterbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för skidcenterbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.10.2007 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Tuula Andersin, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.