23.06.2004 9/2004

Kollektivavtal mellan Kemiindustrin rf, Gummiindustrin rf och Elbranschernas fackförbund rf för arbetstagare i elbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 9/2004
Delgivningsdatum: 23.06.2004
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin rf, Gummiindustrin rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 05.01.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.12.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 9/2004
Delgivningsdatum 23.6.2004
Dnr 10282

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal mellan Kemiindustrin rf, Gummiindustrin rf och Elbranschernas fackförbund rf för arbetstagare i elbranschen

Undertecknat: 17.12.2002
Ikraftträdelse: 1.2.2003

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Kemiindustrin rf
Gummiindustrin rf
Arbetstagare: Elbranschernas fackförbund rf

FÖRHANDSKUNSKAPER

Avtalet ersätter kollektivavtalet mellan Kemiindustrin rf, Gummiindustriföreningen rf och Elbranschernas fackförbund rf för arbetstagare i elbranschen, som har utgått 31.1.2003. Gummiindustriföreningens namn har år 2002 ändrats till Gummiindustrin rf.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 54/2002 av 4.6.2002 fastställt kollektivavtalet som allmänt bindande. Beslutet har vunnit laga kraft 9.7.2002.

Enligt uppgifterna som erhållits i februari 2004 från Kemiindustrin är siffran 502, som nämns i beslutet 4.6.2002 av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, felaktig för antalet arbetstagare i elbranschen anställda hos Kemiindustrins medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde. År 2002 var antalet arbetstagare i elbranschen omkring 100 inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

KOLLEKTIAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kemiindustrins och gummiindustrins kollektivavtal för arbetstagare i elbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller det anställningsförhållandena mellan Kemiindustrins och Gummiindustrins medlemsföretag och arbetstagare i elbranschen anställda hos dessa företag. Med avseende på de arbetsvillkor som inte har nämnts i detta avtal tillämpas arbetstagarnas kollektivavtal som gäller ifrågavarande industrianläggning. Då det i kollektivavtalet för den s.k. huvudsakliga branschen nämns en arbetstagarorganisation som delaktig part, tillämpas i stället för den Elbranschernas fackförbund som arbetstagarpart i avseende på personalen som hör till kretsen av detta avtalskomplex.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kemiindustrin har uppgett att 62 arbetstagare i elbranschen arbetar i dess medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Gummiindustrin har uppgett att 30 arbetstagare i elbranschen arbetar i dess medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Elbranschernas fackförbund har uppgett att 400 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av till buds stående statistiker framgår inte det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Då man kan anta att andelen elarbetare och övriga arbetstagare inom kemiindustrin och gummiindustrin i hela branschen är av samma storleksklass som bland de fackanslutna arbetstagarna uppgår antalet elarbetare inom kollektivavtalets tilllämpningsområde till omkring 510.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tilllämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Kemiindustrin, Gummiindustrin och Elbranschernas fackförbund för arbetstagare i elbranschen (omkring 510) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 100), kan man konstatera att kollektivavtalet mellan Kemiindustrin, Gummiindustrin och Elbranschernas fackförbund för arbetstagare i elbranschen inte längre kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

Kollektivavtalet har tidigare fastställts som allmänt bindande genom beslut nr 54/2002 av 4.6.2002. I beslutets motiveringar konstateras att omkring 400 arbetstagare hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal. Enligt utredning har bara omkring 100 arbetstagare hört till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal. Beslutet som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har givit 4.6.2002 har således sådant sakfel som avses i 50 § förvaltningslagen. Beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart oriktig tillämpning av lag.

BESLUT

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan undanröjer sitt beslut av 4.6.2002 om kollektivavtalets allmänt bindande verkan och avgör ärendet på nytt enligt 50 § förvaltningslagen.

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet mellan Kemiindustrin rf, Gummiindustrin rf och Elbranschernas fackförbund rf för arbetstagare i elbranschen inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUTETS IKRAFTTRÄDANDE

Innan detta beslut träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001) Beslutet tillämpas då det vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Ari Pulkkinen
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Ari Pulkkinen
tel. 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.