Kollektivavtal för serviceverkstäder

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 116/2002
Delgivningsdatum: 29.11.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 31.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 116/2002
Delgivningsdatum 29.11.2002
Dnr 10097

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för serviceverkstäder
Undertecknat: 8.1.2001
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagare: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för serviceverkstäder är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller avtalet anställningsförhållandena för arbetstagare på verkstäder som bedrivs av medlemsföretag i Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Biltrafikens Arbetsgivareförbund hade förbundets medlemsföretag omkring 932 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde 29.6.2001.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf uppgav 21.6.2001 att förbundet har 1900 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av den tillgängliga statistiken framgår inte antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Biltrafikens Arbetsgivareförbund uppskattade i oktober 2002 att antalet anställda inom serviceverkstadsverksamheten torde vara högst 1500. Enligt Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT är organiseringsgraden i branschen hög och förbundet uppskattar att omkring 2000 arbetstagare arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. På basis av de framställda uppskattningarna och övrig utredning kan man anta att det finns omkring 1750 arbetstagare i branschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för serviceverkstäder (omkring 1750) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 930), kan man konstatera att kollektivavtalet för serviceverkstäder enbart på dessa grunder kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för serviceverkstäder är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.