Kollektivavtal för bilmän inom livsmedelsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 111/2002
Delgivningsdatum: 29.11.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 20.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 111/2002
Delgivningsdatum 29.11.2002
Dnr 10130

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande chaufförer i livsmedelsbranschen
Undertecknat: 18.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagare: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande chaufförer i livsmedelsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller det chaufförer vid bagerier, mejerier, slakterier, korvfabriker och färdigmatfabriker som är medlemmar i Livsmedelsindustriförbundet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Livsmedelsindustriförbundet uppgav i november 2001 att omkring 100 av dess medlemsföretag har omkring 100 arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund uppgav i oktober 2002 att omkring 350 förbundsmedlemmar arbetade inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter om sysselsättningsstatistiken för år 2000 fanns det totalt omkring 40013 arbetstagare i branscherna för livsmedels- och dryckestillverkning. Enligt Livsmedelsindustriförbundets uppskattning finns det totalt 37900 arbetstagare anställda hos de organiserade arbetsgivarna i dessa branscher som berörs av olika kollektivavtal. Då man kan anta att andelen chaufförer i livsmedelsbranschen av alla arbetstagare i branschen är den samma som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde till 110 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för chaufförer i livsmedelsbranschen (omkring 110) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 100), kan man konstatera att kollektivavtalet gällande chaufförer i livsmedelsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande chaufförer i livsmedelsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.