Kollektivavtal för livsmedelbranschen mellan Finlands livsmedelindustriförbund rf och Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 51/2001
Delgivningsdatum: 18.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.10.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 51/2001
Delgivningsdatum 18.12.2001
Dnr 10083

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för livsmedelsbranscherna
Undertecknat: 13.3.2000
Ikraftträdelse: 13.3.2000

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagare: Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Det riksomfattande kollektivavtalet för livsmedelsbranscherna gäller enligt avtalets 1 § alla anställningsförhållanden mellan medlemsföretag i Livsmedelsindustriförbundets livsmedelsbranscher och medlemsföretagens underhållsavdelningar samt deras anställda.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Livsmedelsindustriförbundet uppgår antalet medlemsföretag i livsmedelsbranschen till 105 företag. Dessa företag har omkring 7500 arbetstagare. Uppgifterna är från november 2001.

Finland Livsmedelsarbetareförbund har uppgett att 9157 av förbundets medlemmar i juni 2001 arbetade inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet rörande mejeribranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 31.12.1998 fanns det totalt omkring 41400 arbetstagare i de branscher som statistikklassificerats som livsmedels- och dryckestillverkning. I siffran ingår arbetstagargrupper som berörs av olika kollektivavtal. Enligt arbetsgivarförbundet hade de organiserade arbetsgivarna i branschen totalt 37900 anställda som berörs av olika kollektivavtal. Då man kan anta att andelen arbetstagare i livsmedelsbranschen av alla arbetstagare i dessa branscher är den samma som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde till omkring 8200.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet löntagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde (omkring 8200) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 7500), kan man konstatera att kollektivavtalet för livsmedelsbranscherna enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för livsmedelsbranscherna är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.