Pappersindustrins kollektivavtal

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 40/2001
Delgivningsdatum: 18.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Pappersförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 10.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 10.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 40/2001
Delgivningsdatum 18.12.2001
Dnr 10023

KOLLEKTIVAVTAL: Pappersindustrins kollektivavtal
Undertecknat: 15.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Skogsindustrin rf.
Arbetstagare: Pappersförbundet

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Pappersindustrins kollektivavtal är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller det i anställningsförhållanden mellan pappers-, kartong- och cellulosafabrikernas träsliperier och pappers- och kartongförädlingsfabrikerna vilka är medlemmar i Skogsindustrin samt dessas råvaru- och tillbehörslager, underhålls-, biprodukt- och förädlingsavdelningar på fabriksområdet samt arbetstagarna på dessa anläggningar.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin har uppgett att det under 2001 års första kvartal enligt lönestatistiken arbetade 23 800 arbetstagare i förbundets medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Pappersförbundet har uppgett att det 26.11.2001 inom kollektivavtalets tillämpningsområde arbetade 23 184 fast anställda förbundsmedlemmar och 6328 medlemmar var visstidsanställda. Totalt arbetade 29 512 av pappersförbundets medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 1998 arbetade 35 662 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområden. I siffran ingår också tjänstemän samt övriga arbetstagare som hör till andra kollektivavtal och som inte kan särskiljas i statistiken.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom pappersindustrin och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att pappersindustrins kollektivavtal enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att pappersindustrins kollektivavtal är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap.
7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Antti Kuningas
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens vice ordförande Antti Kuningas
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.