Kollektivavtal för vattenisoleringsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 36/2001
Delgivningsdatum: 04.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Takförbundet rf
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 36/2001
Delgivningsdatum 4.12.2001
Dnr 10044

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för vattenisoleringsbranschen
Undertecknat: 9.1.2001
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Takförbundet rf
Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för vattenisoleringsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om avtalets tillämpningsområde gäller det arbetsgivarförbundets alla arbetstagare som utför vattenisoleringsarbeten och därmed anslutna arbetsuppgifter. Avtalet är i kraft på arbetsgivarförbundets medlemmars arbetsplatser i hela landet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Takförbundets uppgifter hade förbundet 43 medlemsföretag med totalt omkring 900 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde i oktober 2001.

Byggnadsförbundet har uppgett att det har 553 medlemmar i medlemsregistret som utför arbete i vattenisoleringsbranschen. Uppgifterna baserar sig på antalet A- och TA-medlemmar 31.12.2000 enligt avtalsområde. A-medlemmar är alla som betalar hela medlemsavgiften antingen utgående från sina löneinkomster eller sin arbetslöshetsdagpeng. TA-medlemmar är de som arbetar och på grund av fritt medlemskap betalar endast arbetslöshetskassans andel av medlemsavgiften. Helt arbetslösa medlemmar i december 2000 har dragits av från siffran.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens slutliga sysselsättningsstatistik år 1998 arbetade 1152 arbetstagare i branschen för takarbeten. Omkring 200-300 personer som utför plåttaksarbeten skall dras av från antalet arbetstagare, eftersom deras arbete inte ingår i kollektivavtalets tillämpningsområde. Å andra sidan skall omkring 300 arbetstagare läggas till antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för vattenisoleringsbranschen som i Statistikcentralens klassificering har placerats i isoleringsbranschen. I siffrorna ingår också tjänstemännen. Därigenom kan antalet arbetstagare avsett i kollektivavtalet uppskattas till högst omkring 1200.

Arbetsgivarförbundet har uppskattat att Statistikcentralens siffra 1240 arbetstagare är det maximala antalet. Arbetstagarförbundet har uppskattat att de sysselsatta arbetstagarnas antal uppgår till 1000 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde vattenisoleringsbranschen, som är omkring 1200 personer, och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, dvs. 900 arbetstagare, kan man konstatera att kollektivavtalet för vattenisoleringsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.