Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 27/2001
Delgivningsdatum: 04.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Apotekens Arbetsgivarförbund rf
Arbetstagarpart: Finlands Farmaciförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 10.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 10.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.1.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 27/2001
Delgivningsdatum 4.12.2001
Dnr 10005

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för farmaceutisk personal
Undertecknat: 13.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Apotekens Arbetsgivarförbund rf
Arbetstagare: Finlands Farmaciförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Den farmaceutiska personalens kollektivavtal är riksomfattande. Det gäller enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet på farmaceuter, provisorer och farmacielever anställda på apotek. Avtalet binder avtalsparternas medlemmar.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Apotekens Arbetsgivarförbund hade förbundet 592 medlemsföretag i oktober 2000. De hade omkring 4 000 arbetstagare inom ramen för detta kollektivavtal i sin tjänst.

Finlands Farmaciförbund har uppgett att det hade 3 369 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde enligt förbundets medlemsregister. Därtill utför 200-350 medlemsstuderande under årets lopp sin obligatoriska praktik på apoteken och omfattas därmed också av kollektivavtalet.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Finlands läkemedelsstatistik år 2000 fanns det 593 privata apotek och två universitetsapotek. Antalet anställda på de privata apoteken uppgick till 6 456 och på universitetsapoteken 727, totalt 7 183 personer. Provisorerna och farmaceuterna, dvs. personerna inom kollektivavtalets tillämpningsområde, uppgick till 4 121 på de privata apoteken och 439 på universitetsapoteken, totalt 4 560 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare (omkring 4 500) inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för farmaceutisk personal och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, och som till följd av kollektivavtalets begränsning i detta fall kan vara högst det antal arbetstagare som är medlemmar i arbetstagarförbundet (omkring 3 600), kan man konstatera att kollektivavtalet för farmaceutisk personal enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för farmaceutisk personal är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.