12.1.2006

Korrigering av felaktiga uppgifter om arbetsförhållande i försäkringsbolagens register

ÄRENDE

En person ansåg att uppgifterna i arbetspensionsförsäkringsregistret angående hans arbetsförhållanden var felaktiga, bl.a. lönen var antecknad lägre än vad den verkligen var, arbetsförhållandet var för kort och vissa arbetsförhållanden var inte alls antecknade. Arbetstagaren kräver att dataombudsmannen skall fastställa att uppgifterna korrigeras.

Korrigeringsförfarandet av uppgifter i arbetsförhållandet stadgas specifikt i lag om pension för arbetstagare. Är dataombudsmannen behörig att förordna korrigering av uppgifterna på basis av personuppgiftslagens korrigeringskrav?

STÄLLNINGSTAGANDE

Enligt lag om pension för arbetstagare 10 § skall pensionsskyddscentralen på ansökan av arbetstagaren utreda dennas arbetsförhållanden som påverkar pensionsrätten och ge beslut om tjänstetiden som berättigar till pension och lön som påverkar pensionen.

Personuppgiftslagen är en allmän lag som reglerar behandling av personuppgifter, den tillämpas då det inte finns stadgat om ärendet i annan lag eller på annat sätt. I den tidigare nämnda arbetstagarens pensionslag stadgas specifikt om utredande av arbetsförhållandet, vilket enligt dataombudsmannen åsidosätter korrigering av uppgifter enligt personuppgiftslagen. Dataombudsmannen ger anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter samt övervakar behandlingen av personuppgifter så att målen för denna lag nås och utövar beslutanderätt i enlighet med vad som bestäms i denna lag.

Korrigering av uppgifter om arbetsförhållandet kan enligt arbetstagarnas pensionslag fås korrigerade genom att föra ärendet till pensionsskyddscentralen och därefter genom att klaga över beslutet. Försäkringsdomstolen avgör på basis av de uppgifter de fått och på basis av speciallagstiftning inom området vilka uppgifter som är korrekta i arbetsförhållandet. Den ifrågavarande personen hade gjort samma ärende anhängigt hos försäkringsdomstolen som hos dataombudsmannen.

På korrigering av felaktiga uppgifter om arbetsförhållandet tillämpas förfarandet i arbetstagarnas pensionslag 10 § och den ifrågavarande personens arbetsförhållandes korrigeringskrav hade avgjorts i försäkringsdomstolen. På grund av detta förkastade dataombudsmannen personens krav på förordnande av korrigering av uppgifterna på basis av personuppgiftslagen.

TILLÄMPAD LAGSTIFTNING

Personuppgiftslag: 2 §, 29 §, 38 §, 40 § 2 mom.
Lag om pension för arbetstagare 10 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.