27.4.2005

Raderande av uppgift om före detta medlem av religiöst samfunds ur medlemsregistret

ÄRENDE

Personen hade utträtt ur ett religiöst samfund och krävde att alla uppgifter om honom skulle raderas från kyrkans register. Kyrkan raderade före detta medlemmars adresser och telefonnummer, men bevarade andra uppgifter så som namn, födelsetid- och ort, uppgifter om församlingar, dop och konfirmationer. Enligt kyrkan bör uppgifterna bevaras permanent med tanke på potentiella fall där personen åter skulle ansluta sig till det religiösa samfundet. Data om de religiösa förrättningarna finns inte i något annat register. Däremot förblir uppgifter om hörandet till religiöst samfund i befolkningsregistret permanent. Då en medlem utträder upphävs de religiösa förrättningarna, men om personen inträder tillbaka kan uppgifterna om denna återkallas.

Enligt lag om trossamfundens medlemsregister 4 § skall i medlemsregistret angående trossamfundets medlemmar införas bl.a. tidpunkten för utträde ur trossamfundet. I denna lag stiftas ändå inte, hur länge gamla uppgifter i register får sparas eller ifall dessa får sparas permanent.

DATAOMBUDSMANNENS SVAR

Dataombudsmannen gav ett överklagbart beslut, där alla gamla medlemmars uppgifter beordrades raderas från de gamla registren.

Lagen om trossamfundens medlemsregisters 3 § stadgar att när medlemsregister förs och uppgifter utlämnas skall iakttas vad som bestäms i lagstiftningen om skydd för personuppgifter och i annan lag. Således tillämpas personuppgiftslagen på medlemsregister i trossamfund så länge andra lagar inte föreskriver annat. Uppgifter om personers trosuppfattningar är enligt personuppgiftslagen känsliga uppgifter. Religiösa samfund får behandla uppgifterna så länge personen är medlem av trossamfundet eller han annars regelbundet är i kontakt med trossamfundet. Enligt personuppgiftslagen bör känsliga personuppgifter raders från registren så fort en grund för behandling av dem inte längre föreligger. Enligt personuppgiftslagen kan en persons uppgifter bevaras efter anmälan om utträde så länge medlemsavgifter eller andra förpliktelser och rättigheter inte har uppfyllts eller andra grundade anledningar. Då tidigare nämnda orsaker inte längre finns bör den tidigare medlemmens uppgifter raderas.

I rättslitteraturen har det konstaterats att personens självbestämmanderätt kan anses utgöra en del av våra grundrättigheter, även om detta uttryckligen inte finns stadgat i vår grundlag. Enligt Finlands grundlags 10 § skall envars privatliv, heder och hemfrid skyddas. Om skydd av personuppgifterna stiftas närmare genom lag. I riksdagens grundlagsutskott konstaterades särskilt att det bl.a. skall stadgas om uppgifternas förvarings tid i registren. Enligt grundlagens 11 § har alla rätt att höra eller låta bli att höra till ett religiöst samfund.

På basis av lagrummen blir det oklart, av vilken orsak och hur länge uppgifter om en gammal medlem skall sparas i ett register för ett trossamfund. I oklara lagtolkningssituationer anser dataombudsmannnen att tolkningen skall ske till den registrerades fördel. I fallet har inte framställts fakta som skulle visa att data skulle behöva sparas för något specifikt ändamål. Permanent sparande av en föredetta medlems uppgifter är inte i enlighet med grundlagens 10 § om inte annat stiftas i lag eller den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke. Vid tidpunkten för givande av beslutet hade det förflutit tre år sedan medlemmens utträde ur trossamfundet. Därmed kan inte anses att en stadga om inskrivande av datum för utträdande skulle leda till upphävande, då alla rättigheter och skyldigheter redan har skötts för länge sedan. Avgörandet gjordes även på basis av dataombudsmannen tidigare avgöranden.

Dataombudsmannen sände ändå ett brev till undervisningsministeriet på basis av avgörandet, där det togs ställning till att ärendet skall avgöras i en extensivare grad än vad som kunnat göras i detta avgörande. Dataombudsmannen ansåg att det finns skäl att med lag bestämma hur länge uppgifterna får förvaras i registren efter att en medlem utträtt från samfundet.

TILLÄMPLIGA LAGRUM

Personuppgiftslag: 1 §, 2 §, 9 § 2 mom., 11 § p., 12 § 5 och 7 p., 29 §, 40 § 2 mom
Lagen om trossamfundens medlemsregisters: 3 § och 4 §
Religionsfrihetslag 4 §
Finlands grundlag 10 § 1 mom., och 11 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.