26.7.2005

Den registrerades rätt till insyn via nätet

ÄRENDET

Kan den registrerades rätt till insyn och rätt till korrigering av uppgifterna förverkligas så att den registeransvarige erbjuder den registrerade möjlighet att via internet, kostnadsfritt med egna uppgifter skriva in sig i registersystemet så ofta som denna vill, och där granska och ha möjlighet att ändra uppgifterna? Det var fråga om registrerade som på basis av samtycke hade blivit medlemmar av en klubb.

DATAOMBUDSMANNENS SVAR

Enligt personuppgiftslagens (523/1999) 26 § har var och en utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom. Den registeransvarige skall samtidigt ge den registrerade information om vilka källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och i regel lämnas ut.

I personuppgiftslagens 28 § framgår däremot att den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv på det sätt som avses i 26 §, skall begära detta i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål ge den registrerade tillfälle att ta del av de uppgifter som avses i 26 § eller på begäran lämna uppgifterna skriftligen.

Angående korrigering av uppgifterna framkommer i personuppgiftslagens 29 § bl.a. att den registeransvarige skall rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Dataombudsmannen ansåg att registeransvarige om denna så önskar kan erbjuda en tjänst där den registrerade med sina egna uppgifter gratis skriver in sig i systemet så ofta som denna vill. Där kan han ändra eller radera uppgifter om honom själv. Detta ensamt räcker ändå inte till för att förverkliga den registeransvariges lagstadgade plikt att erbjuda den registrerade rätt till insyn eller korrigering av uppgifter. Den registrerade har om denna så behagar rätt att gå till den registeransvarige och där be om granskning av uppgifterna eller genom att skriva under ett brev. Att uppgifterna skall fås skriftligt betyder i praktiken att den registeransvarige skriver ut uppgifterna på papper och sänder dem till den registrerade.

TILLÄMPAD LAGSTIFTNING

Personuppgiftslagen: 26 §, 28 § och 29 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.