26.10.2018

NTM-central - Ansökning - God förvaltning - Resurser - Dröjsmål - Miljöskydd

Behandlingstiderna i NTM-centralen

I klagomålet riktades det kritik mot behandlingstiderna i NTM-centralen för ansökningar om undantagstillstånd i enlighet med naturvårdslagen om fridlysta arter. Behandlingstiden i de fem aktuella fallen hade varit 13–17 månader.

Av utredningen och de fattade besluten om undantagstillstånd kunde konstateras att de aktuella ärendena inte hade varit enkla. Enligt förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten ska i detta syfte skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. I samtliga fem fall hade ansökan kompletterats eller det hade givits en extra redogörelse. Åtminstone i ett fall hade det ombetts en komplettering till ansökan. I samtliga fem fall hade begärts om expertutlåtanden av Naturresursinstitutet.

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare konstaterade i sitt beslut att myndigheterna ska organisera sin verksamhet så att den enskildes rättigheter inte heller äventyras när det sker en anhopning av ärenden. Han konstaterade därtill att i laglighetsövervakningspraxis har resursbrist inte accepterats som motivering till dröjsmål i behandlingen.

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare ansåg att ärendena inte hade behandlats i NTM-centralen utan ogrundat dröjsmål. Han fäste NTM-centralens uppmärksamhet på att efterfölja 21 § 1 mom. i grundlagen samt 7 och 23 § i förvaltningslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.