15.8.2018

Åland - Fördrag - Dröjsmål

Dröjsmål med inhämtande av Ålands bifall till ett fördrags ikraftträdande

Från justitieministeriet föredrogs för republikens president i januari 2018 en proposition om inhämtande av Ålands lagtings bifall till den ikraftträdandeförfattning som gäller ett avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan. En regeringsproposition gällande avtalet överlämnades till riksdagen 2013. Republikens president godkände avtalet och stadfäste ikraftträdandelagen för avtalet 2014.

Ålands bifall till ikraftträdandeförfattningar för avtal som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska begäras i så god tid att svaret på begäran hinner fås innan avtalet ska föredras för godkännande av republikens president. Justitieministeriet ska inhämta lagtingets bifall på begäran av det behöriga ministeriet.  Bifall begärdes drygt tre år efter det att republikens president hade godkänt avtalet. Enligt uppgift från justitieministeriet beror dröjsmålet på att utrikesministeriet inte i tid hade begärt justitieministeriet att inhämta Ålands bifall i ärendet.

Enligt utrikesministeriets utredning berodde dröjsmålet på brister i informationsgången vid verksamhetsenheten i fråga. Med anledning av händelsen kommer utrikesministeriet att fästa allt större vikt vid utbildningen av tjänstemän som bereder regeringspropositioner och vid effektiviseringen av samarbetet med enheten för EU-rättsliga frågor och traktaträtt som bistår vid förfarandena. Mer uppmärksamhet ska även fästas vid att verksamhetsenheterna har uppdaterad information om beredningsskedet för ett aktuellt avtal.

Justitiekanslern fäste utrikesministeriets uppmärksamhet vid att noggrannhet och korrekthet ska iakttas i samband med åtgärderna för godkännande och ikraftsättande av fördrag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.