29.9.2017

Åland - Regeringsproposition - Språklag - Hörande - Begäran om utlåtande

Finansministeriets förfarande vid lagberedningen

Klaganden kritiserade särskilt finansministeriets beredning av lagförslaget om båtskatt, eftersom lagförslaget sändes på remiss enbart på finska med en remisstid på en månad i december 2016 och lagförslaget fortfarande inte hade publicerats på svenska den 19 januari 2017.  Enligt klaganden är båtskatten av särskilt stor betydelse för såväl ålänningarna som den svenskspråkiga befolkningen i kommunerna i kustområdena.  Enligt klaganden hade Ålands landskapsregering getts tilläggstid för att lämna utlåtanden till den 27 januari 2017, men detta löste inte frågan om hur svenskspråkiga instanser och medborgare på andra håll i landet ska få möjlighet att utöva sin rätt att framföra sin åsikt.

Enligt finansministeriets utredning publicerades en svensk översättning av lagtexten och det huvudsakliga innehållet i regeringens proposition på finansministeriets webbsidor den 9 januari 2017, då begäran om utlåtande hade sänts till svenskspråkiga remissinstanser, däribland Ålands landskapsregering. Regeringspropositionen hade översatts i sin helhet och publicerats på webbsidorna den 19 januari 2017. Då hade också regeringspropositionen i sin helhet sänts till de svenskspråkiga remissinstanserna. De svenskspråkiga remissinstanserna, hade informerats om ärendet redan innan remissbehandlingen inleddes. Avsikten var att införa båtskatten den 1 maj 2017.

Justitiekansler ansåg att de bestämmelser och föreskrifter som gäller språkfrågor vid lagberedning lämnar rum för tolkning och att de inte heller ger entydiga svar på frågan när regeringspropositioner ska översättas till svenska i sin helhet eller på frågan huruvida lagförslag nödvändigtvis ska publiceras och skickas på remiss på båda inhemska språken absolut samtidigt.

Genom de bestämmelser i språklagen och i självstyrelselagen för Åland som gäller publicering, översättning och begäran om utlåtande samt korrespondensspråket strävar man efter att förverkliga allmänhetens och olika intressentgruppers möjligheter att delta i lagberedningen. Också med hjälp av anvisningen för hörande vid lagberedning strävar man efter att uppriktigt höra olika parter och att hörandet ska ha reell betydelse under beredningen.

Justitiekansler ansåg sig inte under omständigheterna ha haft anledning att misstänka att finansministeriet har handlat lagstridigt eller på annat sätt felaktigt till den del det handlar om hörande av Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland i frågan om båtskatten.

Till den del det var frågan om den svenskspråkiga befolkningens möjlighet att ta del av lagförslaget ansåg justitiekansler dock att finansministeriets förfarande inte kan anses uppfylla kraven i språklagen och att ministeriets förfarande inte heller i övrigt uppfyller kraven för god lagberedning. Minimikraven i språklagen skulle bäst ha uppfyllts genom ett förfarande där den föreslagna lagtexten och ett tillräckligt omfattande sammandrag av regeringspropositionen skulle ha publicerats på svenska samtidigt med regeringspropositionen på finska den 16 december 2016. Som framgår av finansministeriets utredning är i synnerhet den snäva tidtabellen för den fortsatta beredningen ägnad att skapa ett intryck av att de remissinstanser som tog del av materialet på svenska inte i verkligheten skulle ha fått sina eventuella utlåtanden beaktade.

Justitiekansler konstaterade att de i grundlagen tryggade grundläggande språkliga rättigheterna, om vilka det föreskrivs närmare i språklagen, inte får äventyras på grund av politiskt fastställda tidtabellsmålsättningar.

Med beaktande av att man hade avstått från att gå vidare med beredningen av båtskattelagen, uppmärksammade justitiekansler för framtida fall finansministeriet på de anvisningar gällande god lagberedning som nämns i beslutet samt på det som i beslutet förs fram om kraven på god lagberedning. Justitiekansler sände en kopia av beslutet till justitieministeriet för kännedom och för eventuella åtgärder särskilt med anledning av det som i beslutet framfördes om tolkningsbarheten i de bestämmelser och föreskrifter som gäller språkfrågor vid lagberedning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.