5.9.2017

Språklag - Hälso - och sjukvård

De språkliga rättigheterna i användningen av det nationella hälsoarkivet Kanta

Klagandet ansåg att rätten till patienthandlingar på eget språk inte tillgodoses när det är fråga om det nationella hälsoarkivet Kanta. Klagandet konstaterade att patienthandlingar som finns i det elektroniska arkivet sällan förs in på klientens språk om det är svenska.

Enligt språklagen ska en tvåspråkig myndighet betjäna allmänheten på finska och svenska. Biträdande justitiekanslern ansåg att kunder ska behandlas jämlikt i språkligt avseende, oberoende av om det är fråga om elektronisk eller mer traditionell service. Det är inte helt uteslutet att viss service tillhandahålls i en annan form på det andra nationalspråket. Kvaliteten på servicen får dock inte försämras till följd av det språk som klienten vill använda.

Biträdande justitiekanslern ansåg vidare att också den i förvaltningslagen avsedda behöriga servicen innebär bland annat att svenskspråkiga kunder kan använda sitt modersmål och ta hand om sina ärenden på detta språk. Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter har var och en utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård av god kvalitet som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Språket i patienthandlingar kan inverka på kvaliteten av hälso- och sjukvården å ena sidan genom patientens påverkningsmöjligheter och å andra sidan genom vårdpersonalens verksamhetsförutsättningar. Enligt biträdande justitiekanslern ska patientens rättigheter tryggas med behörig tolkning och översättning, men fördelningen av de ekonomiska och övriga resurser som finns till buds inom hälsovården för regelbunden översättning av alla patienthandlingar till patientens språk kan man svårligen anse motiverad ur perspektivet tryggande av tillräckliga hälsovårdstjänster.

Biträdande justitiekanslern fäste social- och hälsovårdsministeriets uppmärksamhet på de synpunkter angående patienthandlingars språk som han anförde i sitt beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.