26.9.2017

Advokat - Advokatförbund - Språk

Likabehandling vid avläggande av advokatexamen

Klaganden riktade kritik mot styrelsen för Finlands Advokatförbund på grund av att den litteratur som hör till examensfordringarna i den skriftliga delen av advokatexamen endast finns tillgänglig på finska.

Biträdande justitiekanslern ansåg att styrelsens för Finlands Advokatförbund beslut, genom vilket man har fastställt att litteraturförteckningen för advokatexamen består av enbart finskspråkiga verk, med stöd av grundlagen och diskrimineringslagen i princip behandlar dem som vill förbereda sig inför det skriftliga provet i advokatexamen på sitt modersmål svenska inte likvärdigt.  Svårigheten att förbereda sig för det skriftliga provet accentueras i fråga om sådana svenskspråkiga personer, exempelvis sådana som bor på Åland, som har avlagt juridisk examen i Sverige eller något annat nordiskt land och som inte alls eller endast i ringa mån kan finska. Även om man enligt utredningen inte har noterat skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga examinander när det gäller goda resultat i provet, är det enligt biträdande justitiekanslern möjligt att personer med svenska som modersmål av rent språkliga skäl låter bli att delta i advokatprovet. Indirekt kan detta försämra tillgången till svenskspråkiga advokattjänster i synnerhet på Åland.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att missförhållandet i examensfordringarna i det skriftliga provet i anslutning till advokatexamen är svårt att avhjälpa, eftersom det enligt utredningen inte finns någon aktuell svenskspråkig litteratur på området för advokaträtt. Eftersom syftet med det skriftliga provet är att bedöma examensdeltagarnas kunskaper i advokaträtt, är det inte ändamålsenligt att byta ut den litteratur som hör till examensfordringarna mot sådan litteratur som inte motsvarar provets syfte.  Att stryka den finskspråkiga litteraturen ur litteraturförteckningen skulle inte vara ändamålsenligt, då detta skulle leda till en försvagad kunskapsnivå hos framtida advokater och eftersom det i alla händelser finns finskspråkig litteratur om advokaträtt och god advokatsed att tillgå, vilket de facto gör det lättare för finskspråkiga att ta till sig den reglering och den goda advokatsed som testas i provet.

Enligt biträdande justitiekanslerns uppfattning skulle det ändå vara motiverat att Finlands Advokatförbunds styrelse främjar likabehandlingen av dem som deltar i det skriftliga provet åtminstone genom att låta översätta till svenska "Kommentarverk om reglerna gällande god advokatsed" som har utarbetats av en arbetsgrupp som styrelsen tillsatt.

Biträdande justitiekanslern delgav Finlands Advokatförbunds styrelse och examensnämnden sina synpunkter i ärendet och bad styrelsen underrätta biträdande justitiekanslern om de åtgärder hans beslut har föranlett.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.