17.10.2016

Åtalsprövning - Åklagare - Dröjsmål

Förfarandet vid åtalsprövning

Till justitiekanslern inkom två klagomål i vilka ansågs att åtalsprövningen i ett ärende inte hade gjorts utan onödigt dröjsmål. Av den inhämtade utredningen framgick att åtalsprövningen hade räckt långt över två år och att den inte ännu var slutförd. Det framgick därtill att man hade två gånger varit tvungen att överföra ärendet från en åklagare till en annan vid åklagarämbetet. Åklagaren hade även två gånger bett att polisen skulle göra tilläggsutredning i ärendet. Efter att åtalsprövningen hade räckt något över två år hade ärendets behandling slutligen överförts från åklagarämbetet till Riksåklagarämbetet.

Riksåklagaren medgav i sitt utlåtande att åtalsprövningen i ärendet hade varit ovanligt lång och han redogjorde för orsaker härtill. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare instämde i riksåklagarens åsikt och konstaterade att det förelåg omständigheter vilka tydde på att åtalsprövningen inte skulle ha gjorts utan onödigt dröjsmål. Å andra sidan kunde på basis av den inhämtade utredningen bedömas att den utdragna åtalsprövningen till vissa delar varit förståelig.

Det som biträdande justitiekanslerns ställföreträdare i detta sammanhang emellertid fäste särskilt avseende vid var de tämligen långa perioderna då åtalsprövningen inte ens kunnat framskrida på grund av att ärendet inte varit tilldelat någon åklagare vid åklagarämbetet eller att ärendet de facto endast väntat på att bli överfört från åklagarämbetet till Riksåklagarämbetet. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare betonade att inom laglighetskontrollen har myndigheternas resursbrist inte betraktats som en godtagbar orsak till ogrundat dröjsmål vid ärendenas behandling. Myndigheterna och tjänstemännen ska under alla omständigheter sköta sina lagstadgade uppgifter.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare delgav åklagarämbetet och Riksåklagarämbetet de synpunkter som han i sitt beslut anfört om att tjänsteåligganden som hänför sig till åtalsprövningen ska i varje skede utföras utan onödigt dröjsmål.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.