08.08.2011

God förvaltning - Svar - Intressebevakning

Underlåtenhet att besvara brev

Klaganden hade åren 2003-2008 till byrån för intressebevakning i förmyndarverksamheten sänt flera brev och kort som innehållit krav på att de pengar som klaganden och hans mor lånat till den person som avses i klagomålet ska betalas tillbaka samt även i övrigt frågor om personen och hans angelägenheter. Det år 2003 daterade brevet hade sänts till den utsedda tjänsteförmyndaren. På basis av det brev som daterats år 2008 hade nämnda tjänsteförmyndare bekräftat att klagandens krav hade inkommit. I klagandens brev från 2008 hade det konstaterats att fastän klaganden hade skrivit till intressebevakningen åtta gånger, hade han inte ens fått svar på att breven och korten kommit fram.

I biträdande justitiekanslerns ställföreträdares beslut konstaterades det att till god förvaltning hör enligt 21 § i grundlagen och 7 § och 8 § 1 mom. i förvaltningslagen att myndigheterna, beroende på det aktuella ärendet, ska besvara till dem riktade sakliga och tillräckligt specificerade frågor och förfrågningar på ett behörigt och snabbt sätt. Huvudregeln är att en skriftlig förfrågan besvaras skriftligen. Svarets innehåll beror på de särskilda omständigheter som gäller förfrågan.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare slöt sig till rättshjälpsbyråns uppfattning om att tonen i korten och breven samt de krav som framställts i dem hade varit oklara och ospecificerade. På basis av de ovan nämnda bestämmelser som ska säkerställa genomförandet av god förvaltning var det klart att intressebevakningen trots allt skulle ha bort besvara klagandens många skriftliga kontaktförsök, åtminstone för att meddela att breven och korten hade kommit fram, men att de inte kunde besvaras på grund av sekretess- och tystnadsplikten. Det hade varit väsentligt att klaganden inte förblivit ovetande om vad som hade hänt med hans brev och kort hos myndigheten. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg det vara förenligt med god förvaltning att man i den allmänna intressebevakarens 17.7.2009 daterade brev till klaganden beklagade sig över att klagandens kontaktförsök hade förblivit obesvarade.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare tillkännagav med tanke på framtiden allmänna intressebevakningen vid rättshjälpsbyrån de synpunkter som anges ovan i fråga om besvarandet av brev. Klagomålet ledde inte till några andra åtgärder med tanke på laglighetskontrollen.

GrundL 21 §
FörvaltningsL, 7 § och 8 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.