12.03.2010

Bygglov - Byggnadstillsyn - God förvaltning

Ärende som gällde byggande i enlighet med bygglovet och besvarande av brev

Enligt klaganden hade man i det lagakraftvunna bygglov som grannen beviljats för ett parhus på en detaljplanerad (stadsplanerad) tomt inte i tilläcklig grad tagit ställning till hur gränsförhållandena skulle lösas med tanke på den nivåskillnad mellan klagandens fastighet och granntomten som byggandet medfört. I bygglovet hade lutningen 1:1,1 godkänts för den slänt som byggts vid tomtgränsen. Klaganden hade redan före den slutsyn som avses i markanvändnings- och bygglagen kontaktat byggnadstillsynen skriftligen och yrkat att bygglovet skulle återkallas till den del som rörde markbehandlingen vid tomtgränsen. I klagomålet och i utredningen från stadens byggnadstillsyn har det uppgetts att släntens faktiska lutning slutligen var 1:0,55.

Biträdande justitiekanslern konstaterade som sin uppfattning att det i regel är den som genomför ett byggnadsprojekt som själv bär ansvaret för de åtgärder som krävs på grund av nivåskillnaderna och för att åtgärderna inte medför olägenheter för de angränsande fastigheterna. I avgörandet konstaterades att med tanke på att klaganden flera gånger har kontaktat byggnadstillsynsmyndigheterna och med tanke på de yrkanden som då har framställts ska det anses att klaganden har yrkat att byggnadstillsynsmyndigheterna ska vidta åtgärder på grund av det byggnadsprojekt som enligt klaganden strider mot lagen. Byggnadstillsynsmyndigheten borde ha behandlat byggnadstillsynsärendet och meddelat ett beslut, som hade kunnat överklagas. I ett sådant förfarande hade klaganden haft möjlighet att få förvaltningsdomstolens juridiskt bindande beslut om huruvida det i ärendet är fråga om en åtgärd som strider mot bestämmelser eller föreskrifter och som byggnadstillsynsmyndigheten ska ingripa i med stöd av 182 § i markanvändnings- och bygglagen.

I avgörandet konstaterades det vidare att om klaganden inte förrän den 1 oktober 2007 fick svar på sitt första brev, som sändes till byggnadstillsynen den 14 augusti 2007, har man inom byggnadstillsynen inte handlat i enlighet med kraven på god förvaltning och besvarat klagandens sakliga brev på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål. Biträdande justitiekanslern konstaterade som sin uppfattning att svaren på sakliga skriftliga kontakter också ska vara skriftliga. Klaganden hade dessutom särskilt begärt ett skriftligt svar. Det hade också hört till god förvaltning att upprätta något slag av skriftlig dokumentation eller protokoll inom byggnadstillsynen över mötet mellan klaganden och företrädare för byggnadstillsynen, när klaganden uttryckligen hade begärt det.

Markanvändnings- och bygglagen 182 §
Grundlagen 21 §
Förvaltningslagen 7 §, 8 § 1 mom. och 23 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.