12.2.2007

TE-centralen - Jord - och skogsbruksministeriet

TE-centralens förfarande vid övervakningen av miljöstöd

TE-centralen hade krävt att klaganden skulle lämna in kopior av vissa handlingar i samband med övervakningen av miljöstöd. Klaganden bad i sitt klagomål att justitiekanslern skulle utreda om TE-centralen haft rätt att på nämnt sätt kräva att klaganden skulle lämna in kopior och inte handlingar i original.

TE-centralen ansåg i sin utredning att författningarna gav möjlighet att be om kopior. Jord- och skogsbruksministeriet var i sitt utlåtande av samma åsikt. Ministeriet hänvisade särskilt till 112 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd. Ministeriet medgav dock i sitt tilläggsutlåtande att nämnda 112 § inte var helt entydig och att paragrafen eventuellt kunde tolkas såsom klaganden framfört, dvs. att klaganden även skulle ha haft möjlighet att lämna in handlingarna i original och inte ha varit tvungen att lämna in kopior av handlingarna. Ministeriet konstaterade att det är möjligt att paragrafen kommer att justeras i framtiden.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att 112 § i ministeriets ovannämnda förordning lämnade rum för tolkning. I ljuset av paragrafens ordalydelse förblev det oklart om klaganden haft rätt att lämna in handlingarna i original eller hade han varit tvungen att lämna in kopior av handlingarna. Paragrafens ordalydelse kunde till denna del rentav anses vara motstridig. I en bedömning i efterhand kunde därför konstateras att det skulle ha varit rättsligt mer motiverat att TE-centralen skulle ha tillåtit att klaganden även kunde ha lämnat in handlingar i original.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksamgjorde TE-centralen på de synpunkter som han framfört i anknytning till 112 § i ministeriets förordning. Han meddelade även jord- och skogsbruksministeriet för kännedom sin uppfattning om ordalydelsen i 112 § i förordningen. Han bad jord- och skogsbruksministeriet före utgången av innevarande år meddela om eventuella åtgärder som vidtagits i ärendet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.