4.1.2007

Dröjsmål - Rättelseyrkande - Studiestöd

Dröjsmål med handläggningen av ett studiestödsärende

Klaganden ansåg att handläggningen av en ansökan om rättelse av ett beslut om avslag på ansökan om studiestöd hade dröjt oskäligt länge hos den handläggande myndigheten på Åland.

Rättelseyrkandet avgjordes under den tid klagomålet var anhängigt vid justitiekanslersämbetet. Handläggningstiden blev 2 år och 4 månader. Mot bakgrunden av att fråga var om omprövning av ett ärende hos samma myndighet som fattat det ursprungliga beslutet och som redan tidigare satt sig in i ärendet var det enligt biträdande justitiekanslerns ställföreträdare svårbegripligt att ärendet, som fösta gången hade avgjorts på 3 veckor, tog så lång tid i anspråk då det återkom i form av ett rättelseyrkande.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att ärendet, även om man som en förmildrande omständighet skulle beakta att en omorganisering av myndigheter skett under den ifrågavarande tiden, inte hade handlagts utan dröjsmål såsom lagen förutsätter. Han uppmärksamgjorde myndigheten på bestämmelserna i 21 § i Finlands grundlag och i 14 § 1 mom. i tjänstemannalagen för landskapet Åland, enligt vilka tjänsteman skall fullgöra sina tjänsteåligganden utan dröjsmål.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksamgjorde även en vikarierande handläggningschef på bestämmelsen i 111 § i grundlagen om justitiekanslerns rätt att av myndigheterna och av andra som sköter offentliga uppdrag få upplysningar för sin laglighetskontroll. Den vikarierande handläggningschefen hade dröjt med att tillhandahålla justitiekanslersämbetet begärd utredning i ärendet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.