23.8.2006

Högskola - Tidsfrist - Besvärsundervisning

En högskolas styrelses och förvaltningsdirektörs förfarande

En högskolas styrelse hade på basen av beredning och föredragning av dess förvaltningsdirektör till behandling upptagit frågan om befriande av en professor från uppdraget som prefekt för en institution som en följd av att han misstänktes ha uppträtt på ett mot tjänstemannalagen stridande sätt. Innan ärendet upptogs till behandling i styrelsen hade förvaltningsdirektören en fredag bett professorn ge ett bemötande i anledning av föredragningspromemorian senast följande måndag.

I sitt avgörande i anledning av ett klagomål gällande proceduren vid byte av prefekt konstaterade justitiekanslern att förvaltningslagens 33 § förutsätter att för avgivande av förklaring och framläggande av utredning skall det utsättas en frist som är tillräckligt lång med hänsyn till ärendets art. Fastän frågan om vad som är en tillräcklig frist måste avgöras från fall till fall och därför ger utrymme för tolkning ansåg justitiekanslern att ett sakenligt beaktande av professorns rättsskydd skulle ha krävt att han hade fått en något längre frist än ett veckoslut för avgivande av sitt bemötande, med beaktande av ärendets betydelse för professorn, som länge hade fungerat som prefekt, och för hela den av honom ledda institutionen. Då fristen omfattar endast ett veckoslut försvåras även anlitandet av rättshjälp.

I samma ärende fäste justitiekanslern även högskolans styrelses och förvaltningsdirektörs uppmärksamhet på att de hade underlåtit att vid fattandet av ett förvaltningsbeslut beakta förvaltningslagens bestämmelser enligt vilka till ett förvaltningsbeslut bör fogas anvisningar om rättelsemedel eller besvärsundervisning eller upplysning om besvärsförbud och oöverklagbarhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.