24.4.2006

Språkärende - Luftfart - Lagstiftning

Språket på flygbiljetter

En svenskspråkig klagande hade från en resebyrå fått en flygbiljett, egentligen en paketresebiljett, som var utskriven enbart på finska. Den finska texten på biljettens baksida innehöll bl.a. vissa säkerhetsföreskrifter. Klaganden bad justitiekanslern undersöka lagligheten i att svenskspråkig text saknades.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade att rådande lagstiftningsläge var sådant att han inte hade möjligheter att genom direkta övervakningsåtgärder ingripa i det påtalade språkärendet. Med beaktande av att luftfartsverket i en utredning konstaterat att den till passagerarna riktade information som finns tryckt på en flygbiljett bl.a. är sådan som har betydelse för flygsäkerheten men att Luftfartsverket saknar möjligheter att rikta sanktioner mot resebyråer samt med beaktande av att ärendet även har konsumenträttsliga aspekter, fann biträdande justitiekanslerns ställföreträdare det påkallat att sända en kopia av sitt avgörande till kommunikationsministeriet samt handels- och industriministeriet i avsikt att ministerierna, var för sig eller i samråd, måtte dryfta behovet av lagstiftningsåtgärder. Ministerierna uppmanades att senast 20.12.2006 meddela vilka åtgärder ärendet eventuellt har givit anledning till.

I sina svar hänvisade ministerierna till en arbetsgrupp som justitieministeriet, efter att ha hört handels- och industriministeriet, hade tillsatt 2.11.2005 för beredning av revideringen av lagstiftningen om paketresor. I arbetsgruppens förslag, som väntas bli färdigt på våren 2007, skall behandlas bl.a frågan om anvisningar och säkerhetsföreskrifter på flygbiljetter. Ministerierna ansåg inte att det i detta skede förelåg behov för åtgärder från deras sida. Handels- och industriministeriet meddelade att det hade bett justitieministeriet underrätta biträdande justitiekanslern om eventuella lagstiftningsmässiga åtgärder i anslutning till det aktuella ärendet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.