31.1.2006

Domstol - Tjänstebrott - Anmärkning

Felaktigt avgörande i tvistemål

En tingsrätts lagman hade i egenskap av ordförande för tingsrätten avgjort ett tvistemål med motiveringen att käranden inte inom utsatt tid hade avgett en av honom begärd skriftlig utsaga, trots att käranden de facto hade avgett utsagan inom utsatt tid. Efter besvär av käranden upphävde hovrätten tingsrättens beslut och återförvisade ärendet till tingsrätten för ny behandling.

På basis av tillgänglig utredning ansåg biträdande justitiekanslern att felet måste anses vara ringa på det sätt som avses i rekvisitet för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet, men gav i enlighet med 6 § 1 mom. i lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) lagmannen en anmärkning för det felaktiga förfarandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.