Elektronisk fördragsserie: 2020

Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

33/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall, 7.4.2020
32/2020 Suomeksi På svenska
Ministeriets meddelande om de multilaterala avtal RID 1/2020 och RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
31/2020 Suomeksi På svenska
Ministeriets meddelande de multilaterala avtal M324 och M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
30/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
29/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
28/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
27/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
26/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel, 30.3.2020
25/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning, 24.3.2020
24/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om publicering på annat sätt än i fördragsserien av bilagorna och protokollet till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, 5.3.2020
23/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, 27.2.2020
22/2020 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, 27.2.2020
21/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas, 26.2.2020
20/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga VI till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 26.2.2020
19/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan, 25.2.2020
18/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart, 18.2.2020
17/2020 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet med Mexiko om luftfart, 18.2.2020
16/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om utvidgning av det mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 25–26/1997) till att omfatta landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten, 12.2.2020
15/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik, 11.2.2020
14/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör, 7.2.2020
Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.