Elektronisk fördragsserie: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

116/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel III, V och XI-I i bilan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 31.12.2014
115/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention och i bilaga I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt av kod för klassificeringssällskap som anknyter till konventionerna och till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 31.12.2014
114/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Zambias regering om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia, 29.12.2014
113/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Kenyas regering om Finlands stöd till utveckling av vattensektorn i Kenya, 29.12.2014
112/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till utveckling av informationssamhällssektorn i Tanzania, 29.12.2014
111/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och minskad fattigdom, 29.12.2014
110/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias reformprogram för den offentliga ekonomiförvaltningen, 29.12.2014
109/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bihang I till den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 29.12.2014
108/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av föreskrifter som utfärdats med stöd av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, samt bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till fördraget, 29.12.2014
107/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 29.12.2014
106/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 29.12.2014
105/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om finländskt stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d'Aide Socio-économique-mekanismens program Support to East Jerusalem Hospitals mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten, 23.12.2014
104/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internat-ionella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten, 18.12.2014
103/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i de ändringar som senare införts i bilagan, 18.12.2014
102/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av förordningen om sättande i kraft av konventionen och om ikraftträdande av lagen, 10.12.2014
101/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, 9.12.2014
100/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget, 9.12.2014
99/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av vapenhandelsfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget, 9.12.2014
98/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vapenhandelsfördraget, 9.12.2014
97/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland, 5.11.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.