Elektronisk fördragsserie: 2008

Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 78 kb
126
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
127
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 135 kb
124
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg
125
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2008 Storleken av data: 176 kb
121
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö
122
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som antagits av Internationella arbetskonferensen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
123
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2008 Storleken av data: 183 kb
116
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information
117
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
118
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
119
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
120
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2008 Storleken av data: 43 kb
112
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
113
Republikens presidents förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
114
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
115
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2008 Storleken av data: 158 kb
109
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program
110
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
111
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2008 Storleken av data: 44 kb
106
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
107
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om internationella sjöfartsorganisationen
108
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2008 Storleken av data: 119 kb
104
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
105
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.11.2008 Storleken av data: 107 kb
99
Republikens Presidents förordning om upphävande av 2 § i förordningen angående bringande i kraft av konventionen om patentsamarbete
100
Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete
101
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val
102
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen
103
Utrikesministeriets meddelande om rättelse av ett fel i överenskommelsen mellan Kazakstan och Finland om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.11.2008 Storleken av data: 109 kb
98
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.11.2008 Storleken av data: 232 kb
93
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om medborgarskap
94
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
95
Inrikesministeriets meddelande om reservationer som gjorts och om ett meddelande som lämnats i anslutning till godkännandet av den europeiska konventionen om medborgarskap
96
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om begränsning av statslöshet
97
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om begränsning av statslöshet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.11.2008 Storleken av data: 302 kb
89
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar
90
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
91
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
92
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.9.2008 Storleken av data: 207 kb
86
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar
87
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
88
Utrikesministeriets meddelande om ändring av bilaga C i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser för Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.8.2008 Storleken av data: 219 kb
83
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
84
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
85
Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.7.2008 Storleken av data: 185 kb
81
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar
82
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indonesien om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.7.2008 Storleken av data: 216 kb
79
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR)
80
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.7.2008 Storleken av data: 185 kb
75
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
76
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
77
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna 1 och 4 till 1972 års tullkonvention rörande containrar
78
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i 1986 års europeiska konvention om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.7.2008 Storleken av data: 181 kb
73
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man
74
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2008 Storleken av data: 238 kb
66
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
67
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella lastlinjekonventionen
68
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
69
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
70
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
71
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av avtalet om samarbete mellan Finland och Jugoslavien om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete till den del avtalet tillämpas i relationerna mellan Finland och Slovenien
72
Utrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.5.2008 Storleken av data: 256 kb
62
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
63
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
64
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
65
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.