Elektronisk fördragsserie: 2006

Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 68 kb
116
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet
117
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
118
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008
119
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 341 kb
114
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
115
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 84 kb
113
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 46 kb
109
Lag om upphävande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
110
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
111
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
112
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 154 kb
107
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Guatemala om främjande av och skydd för investeringar
108
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 93 kb
103
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
104
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
105
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för 1994 års internationella avtal om tropiskt timmer
106
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i systemet för bedömning av fartygens skick (CAS) i anslutning till bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2006 Storleken av data: 80 kb
102
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2006 Storleken av data: 73 kb
95
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
96
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen
97
Lag om ändring av lagen om hemkommun
98
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun
99
Lag om ändring av befolkningsdatalagen
100
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen
101
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande av den konvention som gäller Europeiska unionens nya medlemsstaters anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2006 Storleken av data: 157 kb
91
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
92
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
93
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
94
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2006 Storleken av data: 61 kb
90
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.11.2006 Storleken av data: 358 kb
88
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
89
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2006 Storleken av data: 208 kb
84
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
85
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.
86
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
87
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.11.2006 Storleken av data: 40 kb
82
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
83
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.10.2006 Storleken av data: 50 kb
78
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
79
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
80
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
81
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.10.2006 Storleken av data: 42 kb
76
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
77
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna finansieringsavtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, till tionde Europeiska utvecklingsfonden
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.10.2006 Storleken av data: 232 kb
70
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
71
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
72
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
73
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
74
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
75
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med marockanska diplomatpass
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.9.2006 Storleken av data: 121 kb
69
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2006 Storleken av data: 127 kb
67
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska unionen anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen
68
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av modellförsöksmetoden enligt tillägget till bilagan till resolution 14 från SOLAS-konferensen
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.8.2006 Storleken av data: 78 kb
65
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
66
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.8.2006 Storleken av data: 129 kb
63
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen
64
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.