Elektronisk fördragsserie: 2005

Sopimussarjat numeroittain

41 - 22 21 - 2 1 - 1

Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 38 kb
111
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
112
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 81 kb
109
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
110
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2005 Storleken av data: 249 kb
108
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2005 Storleken av data: 40 kb
106
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och protokollet
107
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2005 Storleken av data: 39 kb
105
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2005 Storleken av data: 34 kb
103
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
104
Miljöministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2005 Storleken av data: 127 kb
101
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar
102
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.11.2005 Storleken av data: 39 kb
99
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Kadrina
100
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Tamsalu
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.11.2005 Storleken av data: 93 kb
97
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i
98
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2005 Storleken av data: 38 kb
96
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.10.2005 Storleken av data: 92 kb
95
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om den tredje fasen av stödprojektet inom undervisningssektorn i de palestinska områdena
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.10.2005 Storleken av data: 34 kb
94
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.9.2005 Storleken av data: 141 kb
92
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mo|$$|Accambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
93
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.9.2005 Storleken av data: 106 kb
90
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Europeiska skogsinstitutet
91
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om Europeiska skogsinstitutet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.8.2005 Storleken av data: 140 kb
87
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen
88
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen
89
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av åtgärder som godkänts av Antarktisfördragets konsultativa möten
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.8.2005 Storleken av data: 73 kb
85
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Chile om förvärvsarbete i den mottagande staten för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt beskickningar ackrediterade vid internationella organisationer
86
Utrikesministeriets meddelande om en förklaring till avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.7.2005 Storleken av data: 207 kb
82
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
83
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
84
Utrikesministeriets meddelande om tekniska ändringar i konventionen angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan, bilaga II artikel V och bilaga V artikel IV punkterna 5 till 7 och artikel V
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.7.2005 Storleken av data: 50 kb
76
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan V till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
77
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
78
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
79
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
80
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
81
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.7.2005 Storleken av data: 92 kb
71
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet med Folkrepubliken Kina om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete
72
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor
73
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
74
Utrikesministeriets meddelande om en förklaring till det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor
75
Finansministeriets meddelande om tillämpning av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i relationerna mellan Finland och Bosnien-Hercegovina
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.7.2005 Storleken av data: 181 kb
70
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
Sopimussarjat numeroittain

41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.