Elektronisk fördragsserie: 2001

Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 59 kb
85
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
86
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
87
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
88
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
89
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal
90
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
91
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
92
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
93
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2001 Storleken av data: 171 kb
81
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
82
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
83
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Mosambiks regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
84
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republikens Finlands regering och östafrikanska gemenskapen om finskt stöd till östafrikanska gemenskapen
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2001 Storleken av data: 37 kb
80
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.11.2001 Storleken av data: 173 kb
76
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar
77
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
78
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar
79
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.11.2001 Storleken av data: 34 kb
75
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av konventionen om internationellt ansvar för skador som orsakas av rymdföremål
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.10.2001 Storleken av data: 35 kb
72
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar i landskapet Åland
73
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik i landskapet Åland
74
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon i landskapet Åland
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.10.2001 Storleken av data: 132 kb
71
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finlands regering och Nordatlantiska fördragsorganisationen varigenom parterna förbinder sig att följa överenskommelsen mellan f.d. jugoslaviska Republiken Makedonien och NATO om status för KFOR REAR-högkvarteret och KFOR-personalen på Makedoniens territorium
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.10.2001 Storleken av data: 57 kb
69
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om "Stiftelsen Utbildning Nordkalotten"
70
Finansministeriets meddelande om tillämpning av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i relationerna mellan Finland och Förbundsrepubliken Jugoslavien
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.9.2001 Storleken av data: 112 kb
65
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
66
Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av avtalet med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
67
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten tillsatta kommissionen (OSPAR)
68
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av en ändring till protokollet om ändring av den i Moskva den 5 mars 1993 ingångna överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om samarbete för bekämpning av brott
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.9.2001 Storleken av data: 72 kb
64
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av bilaga V för regional tillämpning i Central- och Östeuropa till Förenta Nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning i de länder som drabbas av allvarlig torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.8.2001 Storleken av data: 30 kb
62
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
63
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.8.2001 Storleken av data: 180 kb
60
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av konventionen om upprättandet av en europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (Eumetsat)
61
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagor 2 och 7 till tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen)
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.8.2001 Storleken av data: 246 kb
55
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägstrafik
56
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägtrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
57
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om återtagande av personer
58
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av en ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
59
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Estland och Sverige om en gemensam avgränsningspunkt i Östersjön
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.7.2001 Storleken av data: 191 kb
53
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige för att förbättra flygsäkerheten i samband med flygning med militära luftfartyg
54
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.7.2001 Storleken av data: 120 kb
51
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
52
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.7.2001 Storleken av data: 172 kb
49
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter
50
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.7.2001 Storleken av data: 152 kb
48
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om grundandet av ett rådgivande center för Världhandelsorganisationens lagstiftning
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.7.2001 Storleken av data: 96 kb
46
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av stadgan för Världsturistorganisationen (WTO)
47
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om främjande av flygsäkerhet
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2001 Storleken av data: 46 kb
43
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
44
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap mellan Finland och Norge samt Finland och Sverige
45
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.6.2001 Storleken av data: 79 kb
41
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillägsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer
42
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av tillägsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer och om ikraftträdande av lagen om ikrafträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.