Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

9.3.2023/749 HFD:2023:22

Förvaltningstvist — Samkommun — Grundavtal — Ensidig bestämmanderätt — Grundlagsenlighet — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Upplysningsplikt

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra en förvaltningstvist som gällde frågan om bestämmelserna i en samkommuns grundavtal gällande medlemskommunernas rösträtt oberoende av ordalydelsen kunde tolkas så att ingen enskild medlemskommun i samkommunen har ensidig bestämmanderätt i samkommunsfullmäktige.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att man med beaktande av kommunernas grundlagsskyddade självstyre varken med vanlig lag eller myndighetsbeslut kan bestämma om ett sådant beslutsfattande för kommunernas samarbete som förpliktar de övriga kommunerna som deltar i samarbetet att godkänna en kommuns ensidiga bestämmanderätt. Det är ändå motiverat att tolka grundlagens bestämmelse om kommunalt självstyre så att den inte hindrar kommunerna att inom ramarna för självstyret enhälligt i samkommunens grundavtal avtala om ett sådant system där en viss kommun erhåller ensidig bestämmanderätt i beslutsfattandet.

I förevarande fall hade de medlemskommuner som anhängiggjorde ansökan om förvaltningstvistemål utgående från beredningen av grundavtalet erhållit berättigade förväntningar anta att bestämmelserna i grundavtalet om hur rösträtten bestäms inte ger samkommunens största medlemskommun ensidig bestämmanderätt i samkommunsfullmäktiges beslutsfattande. Den största kommunen var eller borde åtminstone ha varit medveten om detta, varför dess plikt hade varit att upplysa de andra medlemskommunerna som deltog i avtalsförhandlingarna om den utredning den erhållit under beredningen gällande den enligt ordalydelsen faktiska fördelningen av rösträtten. Kommunen kunde inte till sin egen fördel hävda att de övriga medlemskommunerna utgående från ordalydelsen i avtalsbestämmelsen borde ha förstått att den får ensidig bestämmanderätt i den nya samkommunen. På dessa grunder var det befogat tolka grundavtalets bestämmelser om rösträtt så att ingen enskild kommun har ensidig bestämmanderätt i samkommunsfullmäktige.

Omröstning om beslutsskälen 3 — 2.

Finlands grundlag 121 § 1 och 2 mom.

Kommunallagen 2 § 2 mom., 6 § 1 mom. (410/2015), 8 § 1 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom. 3 punkten och 63 §

Förvaltningslagen 3 § och 6 §

GruUU 37/2006 rd

HFD 2014:144

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Monica Gullans, Juha Lavapuro och Ari Wirén. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.