17.1.2023/58 HFD:2023:3

Handlingsoffentlighet — Handling som innehåller uppgifter om person som gripits och tagits i förvar — Handling som innehåller uppgifter om en frihetsberövad person — Nära anhörigs rätt att ta del av handling — Grundad anledning

En person hade med stöd av polislagen gripits och tagits i förvar, där hen blivit livlös. Personen hade återupplivats men senare avlidit på sjukhus.

En nära anhörig till personen bad att av polisinrättningen få anmälan gällande gripandet och det protokoll som upprättats över gripandet och tagandet i förvar. Dessa handlingar hade upprättats på polisinrättningen och var i dess besittning. Begäran motiverades med behovet att bedöma om det eventuellt fanns anledning till klagomål eller till att eventuellt använda målsägandes rätt att väcka åtal.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de i begäran avsedda handlingarna var sådana en förvaltningsmyndighets handlingar enligt 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen som innehåller uppgifter om en person som berövats sin frihet. Sådana uppgifter var förutom de uppgifter som ingick i handlingarna om den gripna och i förvar tagna personens identitet, även uppgifterna om hens levnadssätt samt uppgifterna om hens hälsotillstånd och den hälsovård hen erhållit eftersom dessa uppgifter väsentligt sammanhängde med gripandet och tagandet i förvar och det som hänt medan personen var i förvar.

Det fanns en grundad anledning enligt 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen att ge ut uppgifterna ur handlingarna åt den nära anhöriga eftersom denna enligt motiveringen i begäran att få ta del av handlingarna hade ett berättigat intresse att utreda omständigheterna och åtgärderna i samband med den avlidnas gripande, tagande i förvar och hållande i förvar.

De begärda handlingarna var följaktligen i förhållande till den nära anhöriga med stöd av 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen inte sekretessbelagda, trots att uppgifterna om personens gripande med stöd av polislagen och tagandet i förvar efter det, på de grunder det var fråga om i detta fall, inte är offentliga utan med stöd av nämnda bestämmelse i utgångsläge sekretessbelagda.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 25, 28 och 32 punkterna

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Robert Utter. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.