13.1.2023/36 HFD:2023:2

Ärende som gäller befolkningsdata — Befolkningsdatasystemet — Bostadsuppgift — Rätt att yrka rättelse av personuppgifter — Bedömning av felaktigheten i personuppgifterna — Underlåtelse att göra flyttanmälan — Lagen om hemkommun — Allmän dataskyddsförordning

Frågan gällde om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata var skyldig att retroaktivt i befolkningsdatasystemet rätta uppgifterna om ändringssökandens bostad på det sätt hen yrkade, när ingen flyttanmälan hade gjorts om de flyttar rättelseyrkandet gällde.

Artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen om rätt till rättelse innehåller inte bestämmelser om hur man ska avgöra att personuppgifterna ska anses vara felaktiga. Enligt EU-domstolens rättspraxis ska riktigheten och fullständigheten av personuppgifter bedömas i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in.

Felaktigheten i befolkningssystemets uppgifter om bostad och skyldigheten att rätta dem retroaktivt ska bedömas i förhållande till grunderna och förutsättningarna för anteckning om flyttning enligt 10 § i lagen om hemkommun. Adressuppgifterna i befolkningsdatasystemet antecknas enligt den flyttanmälan personen gjort och enligt den tidpunkt hen har uppgett, förutsatt att de föreskrivna tidsfristerna har följts. Enligt bestämmelsen är det inte möjligt att avvika från tidsfristerna.

Högsta förvaltningsmyndigheten ansåg att det inte var möjligt att retroaktivt rätta anteckningarna om de flyttar ändringssökanden i sin rättelseyrkan hade framfört enligt de i yrkandet uppgivna tidpunkterna. Eftersom adressuppgifterna i befolkningsdatasystemet motsvarar de flyttanmälningar som ändringssökanden har gjort kan de bostadsuppgifter som ändringssökanden med stöd av artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen har yrkat ska rättas inte med stöd av lagen om hemkommun anses vara felaktiga i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in.

Lagen om hemkommun 7 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 18 §

Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 76 § 4 mom.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) art. 5.1 d och art. 16

EU-domstolens dom i målet C-434/16, Nowak (EU:C:2017:994)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Anne Nenonen, Joni Heliskoski, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Pekka Savola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.