Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2023

Avgörandena nummersvis

47-28 27-7 6-1

25.5.2023/1523 HFD:2023:47
Utlänningsärende — Internationellt skydd — Bedömning av hotet — Aktuell landinformation — Tjetjenien — Hedersvåld — Frånskild kvinna och barn
25.5.2023/1512 HFD:2023:46
Delgivning av beslut — Förvaltningsdomstolens beslut — Vanlig delgivning — Bevislig delgivning — Förpliktande beslut — Besvärstidens begynnelsetidpunkt — Överklaga till högsta förvaltningsdomstolen
24.5.2023/1520 HFD:2023:45
Återbrytande — Lagakraftvunnet beslut — Förvaltningsbeslut — Överklagbarhet — Besvärsförbud — Universitetets självstyrelse — Bedömning av lärdomsprov — Magistersavhandling
16.5.2023/1424 HFD:2023:44
Handlingsoffentlighet — Uppgift som beskriver tjänstemans avlöning — Bedömning för fastställande av avlöningsgrund — Helhetspoängen i bedömningen av den individuella arbetsinsatsen
12.5.2023/1406 HFD:2023:43
Beviljande av utkomststöd — Grundläggande utkomststöd — Grunddel för barn — Växelvist boende — Närförälder — Grunddelens storlek
12.5.2023/1401 HFD:2023:42
Beskattning av personlig inkomst — Skattepliktig inkomst — Löneinkomstens belopp — Faktureringstjänst — Egenanställning — Beskattningens förutsägbarhet
8.5.2023/1356 HFD:2023:41
Mervärdesskatt — Rättelse av avdrag — Kreditförlust — Saneringsförfarande — Avdrag från saneringsskuld — Konvertera saneringsskuld till gäldenärsbolagets aktier — EU-rätt
5.5.2023/1345 HFD:2023:40
Utkomststöd — Beviljande av utkomststöd — Grundläggande utkomststöd — Nödvändiga utgifter som hänför sig till inflyttning i en bostad — Flyttkostnader — Hyresgaranti — Godtagbara skäl
2.5.2023/1339 HFD:2023:39
Lagen om fiske — Fiskeriområde — Plan för nyttjande och vård — Beslut av fiskeriområdets stämma — NTM-centralens beslut — Möjlighet att begära omprövning av eller överklaga stämmans beslut — Ändringssökande
28.4.2023/1332 HFD:2023:38
Grundläggande utbildning — Fri skoltransport — Växelvist boende — Jämlikhet — Elevens hälsotillstånd — Skäliga anpassningar — Ekonomisk belastning på grund av anpassningar
27.4.2023/1306 HFD:2023:37
Handlingsoffentlighet — Journalhandlingar — Avliden persons hälso- och sjukvårdsuppgifter — Tillämplig lag — Allmän lag — Speciallag — Utlämnande av uppgifter i form av ett utlåtande
27.4.2023/1278 HFD:2023:36
Bilbeskattning — Återbäring vid utförsel — Privatägt motorfordon — Begränsning som gäller fordons livslängd — Fördraget om europeiska unionens funktionssätt — EU-domstolens förhandsavgörande
24.4.2023/1205 HFD:2023:35
Offentlig upphandling — Utdömande av vite — Vitesbelopp
21.4.2023/1204 HFD:2023:34
Hälsotillsyn — Förvaltningstvång — Löpande vite — Föreläggande av löpande vite — Proportionalitetsprincipen — Ändamålsbundenhetsprincipen
21.4.2023/1191 HFD:2023:33
Mervärdesskatt — Avdragsrätt — Delning av avdragsrätten — Börsnoteringskostnader — Aktieemission — Försäljning av gamla aktier
17.4.2023/1165 HFD:2023:32
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet — Rättelse av internprissättning — Skiljemannakonventionen — Verkställande av förhandlingsresultatet i ett skiljeförfarande — Följdjustering — Följdändring — Koncernbidrag — Begränsningar av rätten till avdrag — Högsta belopp — Fastställelse av förlust
4.4.2023/1020 HFD:2023:31
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet — Avdragsgill ränta — Gränsöverskridande hybridarrangemang — Kapitalinvesteringsfond — Intressegemenskap — Gemensamt handlande — Fondavtal
31.3.2023/1006 HFD:2023:30
Mervärdesskatt — Gemenskapsinternt varuförvärv — Säkerhetsnätsbestämmelsen — Rätt till avdrag eller återbäring
31.3.2023/1005 HFD:2023:29
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet — Avdragsgill ränta — Betalningspåföljder av sanktionskaraktär — Förseningsränta — Ränta på mervärdesskatt i Tyskland — 233 a § i Tysklands lag om skatter och avgifter
31.3.2023/1017 HFD:2023:28
Kommunal tjänsteinnehavare — Uppsägning — Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker — Utbildningsplikt
Avgörandena nummersvis

47-28 27-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.