9.11.2022/H3221 HFD:2022:128

Mervärdesskatt — Koncerns moderbolag — Avdragsrätt — Delning av avdragsrätten — Allmänna kostnader — Finansierings- och försäkringstjänster åt koncernbolag

A Ab verkade som en koncerns moderbolag och tillhandahöll olika mervärdesskattebelagda expert och administrativa tjänster åt de koncernbolag det ägde. A Ab ansvarade också för hela koncernens finansiering genom att bevilja koncernbolagen krediter och erbjuda dem kortfristig finansiering via ett koncernkontosystem. A Ab tog ut ränta på den finansiering som bolaget hade beviljat till sina koncernbolag. A Ab hade även tecknat försäkringar som omfattade hela koncernen, och fakturerade koncernbolagen för premierna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de tjänster som A Ab utför åt sina koncernbolag för organisering av finansiering och försäkringar inte har en sådan nära anknytning till de expert och administrativa tjänster som bolaget tillhandahåller, att de utgör en odelad servicehelhet. A Ab skulle anses tillhandahålla koncernbolagen flera separata tjänster, vilkas mervärdeskattebehandling fastställs separat för varje tjänst.

När A Ab organiserade finansiering för koncernbolagen antingen genom att bevilja kredit eller genom att erbjuda kortfristig finansiering via koncernkontosystemet, var det fråga om sådana mervärdesskattefria finansiella tjänster för kreditgivning som avses i 41 § och 42 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen. Tjänsten för organisering av försäkringar handlade däremot om en sådan mervärdesskattefri försäkringstjänst som avses i 44 § 1 mom. i mervärdesskattelagen.

A Ab:s kreditgivning och organisering av försäkringar vilka ansågs vara skattefri försäljning av finansierings- och försäkringstjänster åt koncernbolagen skulle beaktas vid fastställandet av omfattningen av bolagets avdragsrätt. Bolaget kunde inte på det sätt det yrkat i sin helhet dra av den mervärdesskatt som innehöll allmänna utgifter.

Centralskattenämndens förhandsavgörande gällande mervärdesskatt för tiden 15.10.2021 — 31.12.2022.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 §, 42 § 1 mom. 2 punkten, 44 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 117 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt art. 135.1 a och b samt art. 173.1 och 2 c

EU-domstolens domar i målen C-250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (ECLI:EU:C:2022:757), C-907/19, Q-GmbH (ECLI:EU:C:2021:237), C-249/17, Ryanair (ECLI:EU:C:2018:834), C-108/14 och C-109/14, Larentia + Minerva ja Marenave Schiffahrt (ECLI:EU:C:2015:496), C-224/11, BGŻ Leasing (ECLI:EU:C:2013:15) och C-77/01, EDM (ECLI:EU:C:2004:243)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.