15.9.2022/H2701 HFD:2022:112

Handlingsoffentlighet — Hur en handling ska lämnas ut — Elektronisk kopia — Myndighets prövningsrätt — Myndighets personregister — Personuppgift — Journalistiskt syfte — Datajournalism — Godkännande som ordningsvakt och väktare

En redaktör framställde i journalistiskt syfte till Polisstyrelsen en begäran om att som elektronisk kopia få specifika uppgifter rörande personer som godkänts som ordningsvakt och väktare. Det var fråga om uppgifter rörande cirka 60 000 personer. Uppgifterna fanns i polisens informationssystem för förvaltningsärenden och mängden enskilda uppgifter var över 600 000. Polisstyrelsen utlämnade inte uppgifterna i begärd form.

Utgående från den utredning som framgick ur handlingarna om hur uppgifterna skulle användas, skyddas och förstöras, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att förutsättningarna enligt 16 § 3 mom. i offentlighetslagen att lämna ut uppgifterna ur polisens informationssystem för förvaltningsärenden som elektroniska kopior uppfylldes. Trots att förutsättningarna enligt nämnda bestämmelse för att ge personuppgifter som elektronisk kopia ur ett myndighetsregister var uppfyllda skulle i ärendet ytterligare förutsättningarna för att lämna ut uppgifterna i elektronisk form bedömas enligt 16 § 2 mom. (385/2007) andra meningen i offentlighetslagen. Eftersom Polisstyrelsen inte ännu hade utnyttjat sin prövningsrätt enligt sistnämnda bestämmelse skulle ärendet återförsändas till Polisstyrelsen för ny behandling.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den prövning som myndigheten utför med stöd av 16 § 2 mom. andra meningen i offentlighetslagen inte är fri, utan Polisstyrelsen ska i sin prövning beakta det som bestäms i 17 § 1 mom. i offentlighetslagen. Polisstyrelsen ska i sin prövning särskilt fästa uppmärksamhet vid att uppgifterna har begärts i journalistiskt det vill säga ett för offentlighetsprincipen centralt syfte och att det i lagens förarbeten gällande 16 § 2 mom. andra meningen i offentlighetslagen uttryckligen konstateras att myndigheten när den prövar sitt beslut enligt 17 § ska beakta de begärda uppgifternas användningssyfte i förhållande till offentlighetsprincipen och dess syfte.

Finlands grundlag 12 §
Dataskyddslagen 27 § och 28 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 16 § 1 mom., 2 mom. (385/2007) första och andra meningen och 3 mom. samt 17 § 1 mom.
Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 1 § 1 mom., 3 § 1 och 2 mom. och 3 mom. 6 punkten
Förordningen (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) art. 85.1 och 2 punkten och art. 86

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.