14.6.2022/H1808 HFD:2022:69

Utlänningsärende — Uppehållstillstånd på grundval av familjeband — Kringgå bestämmelserna om inresa i landet — Skydd för familjelivet — Barnets bästa — Nödvändigt och proportionerligt

A:s ansökan om uppehållstillstånd på grundval av familjeband avslogs på grund av en misstanke om att A hade för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa i landet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A hade uppträtt under flera olika identiteter i flera länder, anlänt till Finland utan tillbörlig dokumentation och vistats olagligt i landet. Hen hade även försökt hemlighålla sina tidigare asylansökningar och uppgett felaktig information om sin ankomst till Finland. Det fanns grundad anledning misstänka att A hade haft för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa i landet.

Trots att det fanns grunder enligt 36 § 2 mom. i utlänningslagen att avslå ansökan om uppehållstillstånd skulle i ärendet ännu bedömas om det var proportionerligt att avslå uppehållstillståndsansökan.

A kunde anses ha fasta familjeband till Finland och hen deltog enligt utredningen i ärendet i familjens vardag och barnets uppfostran. A:s verksamhet som tydde på kringgående av inresebestämmelserna hade ändå pågått en lång tid och ännu fortsatt när hen ansökte om det nu ifrågavarande uppehållstillståndet. A hade uppgett sådan motstridig information om sin identitet som fortsättningsvis gav upphov till misstankar om hens identitet.

Högsta förvaltningsdomstolen kom i sin bedömning till att de synpunkter som talade för att avslå ansökan om uppehållstillstånd vägde tyngre än skyddet för familjelivet och de fakta som framförts om barnets bästa.

Utlänningslagen 6 § 1 mom., 36 § 2 mom., 50 § 1 mom., 66 a §, 146 § 1 mom. och 148 § 2 mom.

Europeiska människorättskonventionen art. 8

FN:s konvention om barnets rättigheter art. 3.1

Jmfr. HFD 2022:70

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Monica Gullans och Juha Lavapuro. Föredragande Oona Fromholdt-Nyman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.