9.5.2022/H1383 HFD:2022:52

Markanvändning och byggande — Detaljplan — Spårväg — Tillräcklig utredning — Bullereffekt — Koloniträdgård

I detaljplanen och dess ändring hade ett gatuområde reserverats för en spårväg på gräs. Enligt de allmänna bestämmelserna om detaljplaner ska i planeringen av spårvägar beaktas behoven av buller- och vibrationsskydd. Detaljplaneområdet var i generalplanen anvisat som rekreations- och grönområde och delvis som område för centrumfunktioner (C). För området hade anvisats en snabbspårväg och stamförbindelse för spårtrafik. Detaljplaneområdet gränsade delvis till ett koloniträdgårdsområde. På området fanns lätt konstruerade stugor för sommarbruk i vilka man kan sommartid övernatta. En kolonistuga förutsätter inte bygglov och de krav som gäller för bostadsbyggnaders konstruktioner och ljudisolering gäller inte kolonistugor.

Frågan gällde om detaljplanen för spårvägens del grundade sig på tillräcklig utredning och konsekvensbedömning.

I den bullermodellering som hade gjorts för planen ingick en bedömning av gatutrafikbullret dagtid (kl 7-22) utan spårväg, en bedömning av spårvägsbullret och det maximala bullret dagtid samt en bedömning av det sammanlagda gatu- och spårvägsbullret dagtid. Utredningen över det sammanlagda bullret dagtid utvisade att spårvägen knappt påverkade bullernivån på koloniträdgårdsområdet. Bullermodelleringen innehöll ingen bedömning av det framtida spårvägsbullret nattetid eller bullrets effekt på rekreationsanvändningen av området omkring spårvägen nattetid.

Utredningen över spårvägens bullereffekt behövdes för att detaljplanens innehållskrav ska kunna bedömas med beaktande av spårvägens placering mitt i ett rekreationsområde och koloniträdgårdsområdets specifika användningsändamål. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den för detaljplanen gjorda bullerutredningen var bristfällig särskilt avseende bedömningen av bullret nattetid.

Spårvägen placerade sig mitt i ett redan bebyggt stadsområde där helhetsbullernivån dagtid inte på grund av spårvägen just ökade. Med beaktande av rekreationsområdets placering och de på området befintliga lätt konstruerade kolonistugorna vilka huvudsakligen används dagtid och, att detaljplanen innehöll en bestämmelse om att behovet av buller- och vibrationsskydd ska beaktas i framtida byggplaner och att trafikförbindelsernas tekniska detaljer ska avgöras i gatuplaneringen, var bullerutredning ändå under dessa omständigheter tillräcklig för en bedömning av om kraven på detaljplanens innehåll var uppfyllda.

Omröstning 3-2.

Markanvändnings- och bygglagen 9 § 1 och 2 mom., 54 § 2 mom., 57 § 1 mom.

Markanvändnings- och byggförordningen 1 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.