26.4.2022/H1180 HFD:2022:51

Handlingsoffentlighet — Arbetarskyddsanmälan — Information om anhängig arbetarskyddsanmälan — Betydelsen av samtycke av den som gjort arbetarskyddsanmälan — Tillämplig sekretessbestämmelse — Hemlighållande

En redaktör hade av regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd bett information om huruvida ett klagomål, det vill säga ett ärende som grundar sig på en arbetarskyddsanmälan, gällande en viss arbetsplats var anhängigt hos ansvarsområdet för arbetarskydd. Begäran gällde inga närmare uppgifter i anslutning till den eventuella arbetarskyddsanmälan som anmälarens identitet, anmälans innehåll eller när den gjorts.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 10 § 1 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen är tillämplig oberoende av varifrån begäran om information om en arbetarskyddsanmälan har gjorts till arbetarskyddsmyndigheten, och att bestämmelsen är en specialbestämmelse som gäller offentlighet och hemlighållande av information om arbetarskyddsanmälningar gällande frågor i anslutning till övervakningssekretessen. I ärendet skulle följaktligen inte den allmänna bestämmelsen om övervakningssekretess enligt 24 § 1 mom. 15 punkten i offentlighetslagen tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare att informationen om att en arbetarskyddsanmälan gällande en given arbetsplats är anhängig enligt 10 § 1 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ska hemlighållas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ytterligare att det samtycke anmälaren eventuellt gett om att avge informationen till arbetsgivaren inte betydde att informationen om en anhängig arbetarskyddsanmälan kan ges åt en representant för allmänheten. Denna bedömning grundar sig på att samtycket i förhållande till arbetsgivaren inte gäller ett avslöjande av anmälarens identitet till vem som helst. En förutsättning för att ge information om en anhängig arbetarskyddsanmälan åt en representant för allmänheten måste dessutom vara att detta enligt 10 § 1 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen är nödvändigt med tanke på tillsynen, vilket det inte var i det aktuella fallet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd hade följaktligen kunnat avslå begäran om information genom att meddela att man inte ger ut information om huruvida ett klagomål gällande diskriminering i arbetslivet är anhängigt mot en namngiven arbetsgivare.

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 10 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Robert Utter. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.