4.11.2022/42 HFD:2022:126

Miljötillstånd — Myndighets besvärsrätt — Regionförvaltningsverket — Allmän bestämmelse — Specialbestämmelse

Vasa förvaltningsdomstol hade på besvär av ett bolag ändrat det miljötillståndsbeslut som regionförvaltningsverket hade fattat. Regionförvaltningsverket anförde med stöd av den allmänna bestämmelsen i 109 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FRL) besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

I sitt genmäle över regionförvaltningsverkets besvär fäste bolaget uppmärksamhet vid att regionförvaltningsverkets besvärsrätt enligt lagens förarbeten skulle ha varit begränsad till endast vissa situationer, och att ifrågavarande ärende inte hörde till dem. På grund av detta tog högsta förvaltningsdomstolen först ställning till regionförvaltningsverkets besvärsrätt i ärendet innan huvudsaken avgjordes.

En specialbestämmelse om en myndighets besvärsrätt i ett ärende enligt miljöskyddslagen ingår i 191 § i miljöskyddslagen. I specialbestämmelsen föreskrivs inte om en statlig myndighets rätt att anföra besvär över ett beslut av Vasa förvaltningsdomstol. Den allmänna bestämmelsen i 109 § 2 mom. i FRL är därför tillämplig i ärendet. Enligt bestämmelsen har den myndighet som har fattat det ursprungliga förvaltningsbeslutet rätt att anföra besvär över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket domstolen har upphävt myndighetens beslut eller ändrat det.

Ur lagens förarbeten framgår att det har varit meningen att ändra bestämmelsen. Den entydiga formuleringen i 109 § 2 mom. i FRL stöder inte heller en sådan tolkning att besvärsrätten för den myndighet som fattat det ursprungliga beslutet skulle vara begränsad till att gälla endast vissa situationer.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att regionförvaltningsverket som den myndighet som hade fattat det ursprungliga beslutet med stöd av 109 § 2 mom. i FRL har rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut utan begräsningar i besvärsrätten.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 3 § och 109 § 2 mom.

Miljöskyddslagen 191 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Eija Siitari, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari samt miljösakkunnigråden Janne Hukkinen och Olli Dahl. Föredragande Pekka Kemppainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.