12.1.2022/H21 HFD:2022:5

Arbetarskydd - Utdömande av vite - Huvudförpliktelse förenat med vite - Giltig orsak - Rättslig och faktisk möjlighet - Inomhusluften i arbetslokaler - Undersökning genom att man öppnar konstruktioner - Förbud som getts av den som äger eller hyr ut lokalen

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd hade med ett lagakraftvunnet beslut bland annat förpliktat arbetsgivare X lämna en utredning om de konstruktioner och material som påverkar inomhusluften i arbetslokalerna, och förelagt förpliktelsen med ett vite om 8000 euro. Enligt beslutet skulle konstruktionerna och materialen undersökas så att de öppnades. Efter att X underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen hade ansvarsområdet för arbetarskydd med det besvärsunderkastade beslutet utdömt vitet om 8000 att betalas och förelagt huvudförpliktelsen att genomföra undersökningarna enligt beslutet ett nytt vite om 16 000 euro.

Frågan gällde om arbetsgivare X hade haft ett giltigt skäl enligt 10 § i viteslagen att underlåta att uppfylla huvudförpliktelsen på den grunden att byggnadens ägare och hyresvärd enligt X hade förbjudit sådana undersökningar där konstruktionerna öppnades.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att 61 § i arbetarskyddslagen förpliktar byggnadens ägare, innehavare eller hyresvärd tillåta att arbetsgivaren utför de reparationer eller ändringar som lagen förutsätter. Nämnda bestämmelse skulle anses omfatta även undersökningar som görs genom att konstruktioner öppnas i syfte att utreda reparationsbehoven. Förbudet som byggnadens ägare och hyresvärd hade gett att utföra undersökningar så att konstruktioner öppnades var följaktligen inte ett rättsligt och faktiskt hinder enligt 10 § i viteslagen att genomföra huvudförpliktelsen. Vitet hade kunnat utdömas till betalning.

Arbetarskyddslagen 61 §

Viteslagen 10 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Juha Lavapuro och Tero Leskinen. Föredragande Laura Peni.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.