11.1.2022/H17 HFD:2022:2

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Näringsidkare - Arbetstagare - Associeringsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associeringsrådets beslut nr 1/80 - Artikel 7 - Tillämpningsområde

Anknytningspersonen, den turkiska medborgaren C, hade under den tid hen bott i Finland fungerat som näringsidkare. Eftersom hen inte var arbetstagare på det sätt som avses i Europeiska unionens etablerade rättspraxis, hade hens familjemedlemmar inte de rättigheter som enligt associeringsrådets beslut nr 1/80 tillkommer arbetstagares familjemedlemmar.

Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, undertecknat i Ankara 12.9.1963 och fastställt för gemenskapens vidkommande genom Rådets beslut 64/732/EEG (EGT 1964, 217, s. 3685, ovan associeringsavtalet) artikel 2.1 och 12

Tilläggsprotokollet till associeringsavtalet, antaget och fastställt för gemenskapens vidkommande genom Rådets förordning nr 2760/72 (EGT L 293, s. 1) artikel 36 och 62

Det genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet inrättade associeringsrådets beslut nr 1/80 av 19.9.1980 om utveckling av associeringen artikel 7

Se Europeiska unionens domstols domar i ärendena C-107/94 Asscher, C-1/97 Birden, C-188/00 Kurz samt C-151/04 och C-152/04 Nadin m.fl.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Juha Lavapuro och Outi Siimes. Föredragande Paul Karlsson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.