5.1.2022/H2 HFD:2022:1

Offentlig upphandling - Ändring av anbudsförfrågan under anbudsförfarandets gång - Principen om lika behandling - Principen om öppenhet - Minimikrav gällande upphandlingsföremålet - Betydande ändring - Rättelseannons - Nytt anbudsförfarande

En upphandlande enhet hade vid öppet förfarande publicerat en EU-upphandlingsannons gällande upphandling av förbrukningsvaror för diabetes, insulinpumpar och artiklar som behövs vid användningen av dem, blodsockerremsor och -mätare samt apparater för fingerstick och lansetter för dem. I anbudsförfrågan hade det, vad gällde en viss målkategori, ställts krav på upphandlingsföremålet enligt vilket galaktos inte får störa analysen.

Den upphandlande enheten hade under anbudsförfarandets gång avlägsnat det nämnda kravet. En EU-rättelseannons hade publicerats och anbudsförfrågan hade korrigerats. Därutöver hade fristen för att lämna anbud förlängts. Enligt den upphandlande enheten hade information om ändringen även nått intresserade anbudsgivare genom det elektroniska konkurrensutsättningssystem som enheten använde.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra huruvida den upphandlande enheten hade, på det sätt som marknadsdomstolen konstaterat, handlat i strid med de rättsregler som gäller offentlig upphandling, då den hade gjort den nämnda ändringen under anbudsförfarandets gång, utan att påbörja ett nytt anbudsförfarande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med marknadsdomstolen att enligt unionens domstols dom i ärendet C 298/15 Borta, garanterar inte ens det att ändringarna i anbudsförfrågan offentliggörs på ett tillräckligt sätt eller publicering av en rättelseannons likställd och icke-diskriminerande behandling om ändringarna är så betydande att de skulle ha kunnat locka potentiella anbudsgivare, vilka inte utan ändringarna hade kunnat lämna anbud. Till skillnad från vad som hänvisats till i regeringens proposition gällande upphandlingslagen, var det inte möjligt att göra betydande ändringar bara genom att meddela om dem med en rättelseannons.

Ändringen som gjorts till anbudsförfrågan hade inneburit slopande av ett ovillkorligt krav som ställts på upphandlingsföremålet. Ändringen hade kunnat locka potentiella anbudsgivare, som inte utan ändringen hade kunnat lämna anbud. Detta stöddes av det att den upphandlande enheten i marknadsdomstolen hade framfört att den gjort ändringen i fråga för att öka anbuden, samt det att utan ändringen hade den vinnande anbudsgivaren uteslutits ur jämförelsen emedan anbudet inte var förenligt med anbudsförfrågan.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, i likhet med marknadsdomstolen, att den upphandlande enheten hade förfarit i strid med rättsreglerna gällande offentlig upphandling när den hade gjort den ovan nämnda ändringen under anbudsförfarandets gång med sin publicerade rättelseannons och korrigerade anbudsförfrågan utan att påbörja ett nytt anbudsförfarande.

Lag om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen) 3 § 1 mom., 56 § 5 mom. 2 punkten och 6 mom., 58 § 1 mom., 59 § 1 mom., 68 § 1 punkten samt 69 § 1 och 4 mom.

Unionens domstols dom i ärende C-298/15, Borta (EU:C:2017:266)

Se HFD 2017:139

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Toni Kaarresalo. Föredragande Jukka Koivusalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.