Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2022

Avgörandena nummersvis

56-37 36-17 16-1

19.5.2022/H1490 HFD:2022:56
Markanvändning och byggande — Detaljplan — Trafikarrangemang — Tillräcklig utredning
18.5.2022/H1463 HFD:2022:55
Avfallsärende — Fastighetsinnehavarens ansvar — Subsidiärt ansvar — Avfallshantering — Nedskräpning — Förvaltningstvång — Hot om tvångsutförande — Miljötillstånd
12.5.2022/H1397 HFD:2022:54
Enskild väg — Vägavgift — Debitering — Direkt utsökbarhet — Grundbesvär — Förvaltningsdomstolens behörighet
10.5.2022/H1390 HFD:2022:53
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet — Utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet — Byggnadsfond — Återbetalning av kapitalplacering — Dividend — Skattepliktig överlåtelse — Återbetalningsordning för placeringar — Tioårs tidfrist — Utdelningstidpunkt
9.5.2022/H1383 HFD:2022:52
Markanvändning och byggande — Detaljplan — Spårväg — Tillräcklig utredning — Bullereffekt — Koloniträdgård
26.4.2022/H1180 HFD:2022:51
Handlingsoffentlighet — Arbetarskyddsanmälan — Information om anhängig arbetarskyddsanmälan — Betydelsen av samtycke av den som gjort arbetarskyddsanmälan — Tillämplig sekretessbestämmelse — Hemlighållande
26.4.2022/H1179 HFD:2022:50
Handlingsoffentlighet — Arbetarskyddsanmälan — Information om gjorda arbetarskyddsanmälningar — Information om antalet arbetarskyddsanmälningar — Hemlighållande
21.4.2022/H1120 HFD:2022:49
Förvaltningsprocess — Överklagbarhet — Upphävande av ogiltigt förvaltningsbeslut — Barnskydd — Besvärsrätt över förvaltningsdomstols beslut — Barnets rätt att föra sin talan vid sidan av laglig företrädare
12.4.2022/H1072 HFD:2022:48
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av lodjur - Stamvårdande jakt - Berättigat syfte för att bevilja dispens - Motivering av beslut
8.4.2022/H1059 HFD:2022:47
Grundläggande utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Övriga grundutgifter - Boendeutgifter - Hyra - Hyresutgift inom familjen
8.4.2022/H1057 HFD:2022:46
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Rättelse av sakfel - Återkrav - Folkpensionsanstaltens behörighet - Förutsättningar för att ändra utkomststöd
7.4.2022/H1030 HFD:2022:45
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd - Undantag från kravet på resedokument - Helhetsbedömning - Skydd för familjeliv - Barnets bästa
7.4.2022/H1029 HFD:2022:44
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning - Modernisering av varumärke - Bevis som gäller det tidigare varumärket - Samma kommersiella ursprung
6.4.2022/H1027 HFD:2022:43
Handkappservice - Färdtjänst - Färdtjänst för att möjliggöra arbete - Utnyttja beviljad färdtjänst på den sekundära arbetsorten - Individuella grunder - Förordning i strid med lagen
31.3.2022/H968 HFD:2022:42
Grundbesvär - Kostnad för tvångsutförande - Förvaltningstvång - Miljöskydd - Förvaltningsdomstolens behörighet
30.3.2022/H963 HFD:2022:41
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Placeringsbundet kapitaliseringsavtal - Avkastningen av placeringsobjekt - Särskilt beskattningsförfarande för vissa försäkringar - Rätt att för försäkringsbolagets del med en tredje part avtala om uppdrag - Ombud för försäkringsbolag - Värdepappersförmedlare
28.3.2022/H900 HFD:2022:40
Mervärdesskatt - Undantag från skattepliktig försäljning - Köp eller hyra av fastighet - Inlösningsoption - Syftet med ett avtal - Transaktionens ekonomiska och affärsmässiga verklighet
25.3.2022/H911 HFD:2022:39
Apoteksärende - Apotekstillstånd - Helhetsbedömning vid beviljande av apotekstillstånd - Yrkeserfarenhet som förvärvats i en annan medlemsstat
24.3.2022/18 HFD:2022:38
Miljötillstånd - Vattenhushållningstillstånd - Gruvverksamhet - Gemensam behandling - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Beslutsprövning - Vattenhushållning - Inverkan på vattendragen - Riskhantering - Vattendirektivet - Klassificering av statusen hos en vattenförekomst - Speciella naturförhållanden - Försiktighetsprincipen - Insjööring - Nuorttijoki - Sokli-gruvan
11.3.2022/H792 HFD:2022:37
Naturvård - Förvaltningstvång - Avsiktligt skada bon - Avsiktligt störa fåglar - Fridlysa boträd - Vattenhushållningstillstånd - Ändrade omständigheter - Skydd för berättigade förväntningar
Avgörandena nummersvis

56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.