Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

24.8.2021/H2821 HFD:2021:113
Markanvändning och byggande - Undantag - I detaljplanen anvisat användningsändamål - Behov av undantag - Kvartersområde för småhus - Serviceboende - Ordnande av stödboende - Vårdhem - Prövning av ansökan om undantag
20.8.2021/402 HFD:2021:112
Konkurrensärende - Frist för framställning om påföljdsavgift - Preskription av framställning om påföljdsavgift - Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet - Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad - Undertecknande av entreprenadavtal - Rättegångsavgifter
18.8.2021/H2795 HFD:2021:111
Understöd för utvecklande av företag - Skogsbruk - Statistikcentralens näringsgrensindelning - Bli utanför annan stödform - Marknads- och produktionsstörningtill följd av coronapandemin
18.8.2021/H2794 HFD:2021:110
Statsunderstöd - Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet - När en ansökan blir anhängig - Sändande av elektroniskt meddelande - Skicka en ansökningsblankett i ett elektroniskt system - En icke avsänd handling som sparats i myndighetens elektroniska tjänst
16.8.2021/H2787 HFD:2021:109
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Generalplanens styrande verkan - Uppenbart föråldrad generalplan - Avvikelse från planens styrande verkan
12.8.2021/H2783 HFD:2021:108
Skjutvapenlagen - Temporärt omhändertagande - Förutsättningar för temporärt omhändertagande - När ett ärende om återkallelse av tillstånd inleds
11.8.2021/401 HFD:2021:107
Punktskatt - Bränsleskatt - Rätt till återbäring av skatt - Varuframställning - Materialåtervinning - Gassvetsning av metallskrot
4.8.2021/H2742 HFD:2021:105
Inkomstbeskattning - Avdrag av förlust - Fusion - Inverkan av fusion på avdrag av förlust - Delägare i övertagande samfund - Tidpunkt för delägarskap
4.8.2021/398 HFD:2021:104
Inkomstbeskattning - Avdrag av förlust - Fusion - Inverkan av fusion på avdrag av förlust - Delägare i övertagande samfund - Medelbart ägarskap - Kommanditbolag
14.7.2021/H2588 HFD:2021:103
Myndighets besvärsrätt - Mätning av virke - Officiell mätare - Inspektionsmätning av fabriksmätning - Det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka - Förvaltningsprocessuellt ärende
7.7.2021/H2421 HFD:2021:102
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Upphörande av inreseförbud - Fakta som legat till grund för tidigare utvisningsbeslut
7.7.2021/H2418 HFD:2021:101
Utlänningsärende - Återkallande av flyktingstatus - Ansöka pass i den stat där man är medborgare - Begagna sig på nytt av den stats skydd där man är medborgare - Frivillighet
7.7.2021/H2357 HFD:2021:100
Utlänningsärende - Utvisning - Treårigt inreseförbud - I Finland född utlänning - Allmän ordning och säkerhet - Brott - Helhetsbedömning av utvisningen - Band till Finland - Anknytning till hemlandet - Skydd för familjelivet - Barnets bästa - Nödvändighet och proportionalitet
7.7.2021/H2413 HFD:2021:99
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som fått flyktingstatus - Försörjningsförutsättning - Tillämpande av försörjningsförutsättningen - Tidsfristen om tre månader
7.7.2021/H2410 HFD:2021:98
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som fått flyktingstatus - Försörjningsförutsättning - Tillämpande av försörjningsförutsättning - Tidsfristen om tre månader - Avvikelse från försörjningsförutsättningen
7.7.2021/H2390 HFD:2021:97
Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Avgörande om planeringsbehov - Talerätt i ärende som gäller återbrytande - Partsbehörighet - Besvärsrätt
7.7.2021/393 HFD:2021:96
Kommunalärende - Statligt stöd - Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 - Stöd av mindre betydelse - Förutsättningarna för beviljande av stöd - Utredning om kumulering innan stöd beviljas - Moderbolag - Ett enda företag - Tidpunkten för beviljande av stöd - Laglig rätt till stöd
1.7.2021/390 HFD:2021:95
Miljötillstånd - Avfall - Yrkesmässig behandling av avfall eller behandling av avfall i en anläggning - Avfallsåtervinning - Slutdeponering - Förbättring av en åkers odlingsförhållanden - Icke-förorenat jordmaterial
1.7.2021/H2358 HFD:2021:94
Privat naturskyddsområde - Inrättandet av naturskyddsområden - Fridlysningsbestämmelser - Begränsningar i rätten att färdas - Cykling - Skada för växtlivet eller djurlivet - Skötsel- och nyttjandeplan - Motivering av beslut
30.6.2021/392 HFD:2021:93
Beskattning av näringsverksamhet - Skattepliktig inkomst - Anläggningstillgångsaktie - Besittningstid - Aktievederlag som erhållits i samband med överlåtelse av apportegendom - Verksamhetsöverlåtelse
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.