Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

22.9.2021/H3241 HFD:2021:134
Lagen om laddare - Laddare - Förnyande av kompetensbrev - Upprätthållande av yrkesskickligheten - I lagen fastställda förutsättningar - Grundlagen - Rätt att utöva yrke eller näring - Inskränkningar föreskrivna i lag - Exakt och noggrant avgränsad
20.9.2021/H3210 HFD:2021:133
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Föreläggande och utdömande av vite - Nyttjande- och besittningsrätt - Gåvobrev - Förpliktelse att riva byggnad - Rättslig och faktisk möjlighet
17.9.2021/415 HFD:2021:132
Vattenlagen - Vattenhushållningsärende - Dikning - Samfällt dike - Rördike - Underhåll av diken - Förvaltningstvång - Dikningsförrättning - Leda dräneringsvatten till ett annat dike - Långvarig och stadgad sedvänja som kan jämställas med avtal
15.9.2021/H3143 HFD:2021:131
Markanvändning och byggande - Dagvattenavgift - Beräkning av avgiften - Dagvattensystemets verkningsområde - Kommunens utredningsskyldighet
14.9.2021/H3136 HFD:2021:130
Grundläggande utbildning - Biträdestjänster vilka är en förutsättning för att eleven ska kunna delta i undervisningen - Personligt skolgångsbiträde
13.9.2021/413 HFD:2021:128
Bilskatt - Mervärdesskatt - Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel - Förvaltningsdomstolens domförhet - Förvaltningsdomstolens sammansättning - Två eller tre ledamöter
13.9.2021/411 HFD:2021:127
Beskattning av näringsinkomst - Internprissättning - Vinstfördelningsmetoden - Marknadsmässig rörelsevinstnivå - Variationsintervall som bildas av jämförbara resultat - Kvartilavstånd - Belopp som läggs till inkomsten
13.9.2021/412 HFD:2021:126
Punktskatt - Punktskatt på läskedrycker - Skattskyldighet - Beskattningsbar vara - Framställning på försäljningsplatsen - Smoothiebar - Annan alkoholfri dryck - Smoothie
10.9.2021/H3054 HFD:2021:125
Åland - Tjänstemannaärende - Datainspektionens myndighetschef - Prövotid - Landskapets tjänstemannalag - EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR - Mandattidens minimilängd - Tillsynsmyndighets oberoende ställning - Meddelande om att tjänsteförhållande upphör - Överklagbart beslut - Rätt att söka ändring
10.9.2021/409 HFD:2021:124
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag - Balansjämförelse - Balansräkningstest - Bestämmande inflytande - Koncernbokslut - Bokslut som uppfyller bokföringslagens bestämmelser
10.9.2021/H3070 HFD:2021:123
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag - Räntebegreppet - Ränteswap - Lån tagna före 17.6.2016 - Koncerngemenskap - Bestämmande inflytande - Balansjämförelse - Balansräkningstest - Koncernbalansräkning
10.9.2021/H3063 HFD:2021:122
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Besvärstid - Tidpunkt inom vilken besvären ska lämnas - Besvärsanvisning - Besvärsanvisning till förvaltningsdomstolen - Bristande besvärsanvisning - Elektronisk kommunikation - Verkan av en felaktig besvärsanvisning
9.9.2021/H3040 HFD:2021:121
Utlänningsärende - Allmän ordning eller säkerhet - Inreseförbud - Brottsmisstanke
6.9.2021/H2982 HFD:2021:120
Beskattning av personlig inkomst - Beskattning av överlåtelsevinst - Akties anskaffningsvärde - Genom testamente förvärvad egendom - Skatteavtal - I arvsbeskattningsbeslutet fastslaget värde
3.9.2021/H2979 HFD:2021:119
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Skyldighet att anlita en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd - Advokats ansökan i egen sak
1.9.2021/405 HFD:2021:118
Lantbruksstöd - Tvärvillkor - Nötkreatursregister - Anmälningsdröjsmål - Tidpunkt för överträdelsen - Fastställande av det stödår sanktionen grundar sig på
1.9.2021/H2908 HFD:2021:117
Extraordinärt ändringssökande - Godkännande av tomtindelning - Rätt att föra talan om återbrytande - Förutsättningar för återbrytande - Förvaltningsbeslut - Tjänsteinnehavarens behörighet - Fel i förfarandet - Fastighetssystemets tillförlitlighet - Allmänt intresse
26.8.2021/H2855 HFD:2021:116
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Bedrägeri - Annat brott - Lämplighetsbedömning - Förebygga missbruk av skjutvapen - Tillståndsmyndighetens prövningsrätt
24.8.2021/403 HFD:2021:115
Inkomstbeskattning - Bassamfunds inkomst - Beräkning av inkomst - Redovisningsperiodens resultat - Inkomstandel - Realisering av inkomst - Delägares skattepliktiga inkomst - Periodisering
24.8.2021/H2822 HFD:2021:114
Markanvändning och byggande - Undantag - I detaljplanen anvisat användningsändamål - Behov av undantag - Kvartersområde för fristående småhus - Ändring av användningsändamålet - Privat barnskyddsanstalt
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.