Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

16.9.2021/H3121 HFD:2021:155
Åland - Temporärt tilläggsstöd - Utkomstskydd för arbetslösa - Arbetsmarknadsstöd - Landskapslag - Covid-19
4.11.2021/434 HFD:2021:154
Vattentjänstverks verksamhetsområde - Ändring av verksamhetsområdet - Inskränkning av verksamhetsområdet - Tryggande av avloppshantering - Utredning om vattentjänstverkets ekonomiska situation - Kostnadernas inverkan på avgifterna för vattentjänster - Extra kostnader för kunden
2.11.2021/432 HFD:2021:153
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Bilbeskattning - Återbäring vid utförsel - Privatägt motorfordon - Begränsning som gäller fordons livslängd - Fri rörlighet för varor - Relatera bilskatten till fordonets användningstid i medlemsstaten - Förbudet mot diskriminerande beskattning
1.11.2021/H3863 HFD:2021:152
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Handling upprättad för internt myndighetsarbete - Korrespondens per e-post mellan justitiekanslern och en minister - Justitiekanslerns ställningstagande - Olika myndigheter - Offentlighetsprincipen
29.10.2021/H3795 HFD:2021:151
Begäran om förhandsavgörande - Lagen om bildprogram - Klassificering av bildprogram och åldersgränsmärkning - Syftet att skydda barn - Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan - Krav på ny klassificering och märkning av bildprogram och kravets proportionalitet
29.10.2021/H3807 HFD:2021:150
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Skattepliktiga inkomster - Inkomster i penningar eller förmåner med penningvärde - Preskription av skulder - Dividend som inte har mottagits och kapitalåterbetalning
27.10.2021/H3755 HFD:2021:149
Kommunalärende - Kommunalfullmäktiges beslut - Organisationsförändring - Komplettering av ett organ under valperioden - Utse ledamöter i ett organ på en gång - Skydd för kvalificerad minoritet
26.10.2021/H3740 HFD:2021:148
Landsväg - Reklam vid väg - Uppsättande av reklamaffisch - Förbjuda uppsättandet - Äventyra trafiksäkerheten - Helhetsbedömning
25.10.2021/429 HFD:2021:147
Förköp - Förutsättningar för utnyttjandet av förköpsrätten - Tidpunkt för när förutsättningarna för utnyttjandet av förköpsrätten bedöms - Ändrade omständigheter - Samhällsbyggande - Planerat avloppsreningsverk
22.10.2021/428 HFD:2021:146
Läkemedelslagen - Av tullen utförd övervakning - Omhändertagande av varor - Import av läkemedel - Klassificering av läkemedel - Hampolja - Cannabidiol
14.10.2021/H3597 HFD:2021:145
Gruvärende - Förbehållsbeslut - Förbehållsanmälan - Malmletning - Besvärsrätt - Partsbehörighet - Indirekt påverkan
14.10.2021/H3550 HFD:2021:144
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Utländskt bassamfund - Andel av utländskt bassamfunds förlust - Ägarbyte - Före ägarbytet ackumulerad förlustandel - Avdrag av förlustandel
13.10.2021/H3589 HFD:2021:143
Markanvändning och byggande - Undantag - Skyddsbestämmelse i detaljplan - Rivning av byggnad - Byggnadshistoriskt värde - Rättsliga förutsättningar och särskilda skäl - Helhetsbedömning in casu - Republikens presidents tjänstebostads säkerhet
12.10.2021/H3548 HFD:2021:142
Hälsoskydd - Sanitär olägenhet - Förvaltningstvång - Vite - Förpliktelse att lämna utredning - Riktande av förpliktelse - Byggnadens ägare - Avtal om delning av besittningen
11.10.2021/H3521 HFD:2021:141
Kommunalärende - Jäv i fullmäktige - Fullmäktigeledamot - Ledamot i kommunstyrelsen - Tillfälliga utskott - Förtroende för fullmäktiges presidium - Fullmäktigepresidiets jäv - Förtroende för kommunstyrelsen - Jäv för ledamot i kommunstyrelsen - Närvaro vid fullmäktiges sammanträde
6.10.2021/H3480 HFD:2021:140
Obligatoriskt medlemskap i studentkåren - Universitetslagen - Grundlagen - Negativ föreningsfrihet - Uppenbar konflikt
6.10.2021/H3482 HFD:2021:139
Yrkesutbildning - Disciplin - Avstängning för viss tid - Disciplinbestämmelsens uttömmande natur - Studerandes skyldigheter - Upprepade otillåtna frånvaron
1.10.2021/H3391 HFD:2021:137
Markanvändning och byggande - Bygglov - Förutsättningar för beviljande av bygglov - Generalplan - Byggnadsordning - Bastubyggnad i anslutning till bostadsbyggnad - Fritidshus
29.9.2021/H3317 HFD:2021:136
Markanvändning och byggande - Tillstånd för miljöåtgärder - Återställande av höjden på markytan - Åtgärdshelhet - Besittning av byggplatsen - Samtycke
23.9.2021/H3211 HFD:2021:135
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Skatteplikt för inkomster - Försäljning av aktier - Kapitalplaceringsverksamhet - Anskaffningsbolag - Anskaffningsmodell i två steg
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.